Новини Центру

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Білущак Ю. І., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання процесів дифузії домішки у шаруватому півпросторі з гама-розподілом включень // Матеріали 10-ї Відкритої наукової конференції ІМФН: «PSC-IMFS-10». Львів: Вид-во НУ«ЛП», 2012. – С. B19-B20.
 2. Білущак Ю. І., Чернуха О. Ю. Моделювання випадкового поля концентрації у двофазному шаруватому півпросторі з -розподілом включень // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання 2012». http://iapmm.lviv.ua/chyt2012/materials/04.pdf.
 3. Білущак Ю. І., Гера Б. В., Чернуха О. Ю. Зв'язок дисперсії поля концен-трації частинок у стохастично неоднорідному тілі з дисперсією випадкових включень // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-тех-нічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». – Кременчук: КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2с.
 4. Бойко З. В. Дослідження поверхневого натягу у тонких волокнах // Кон-ференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2012»: матеріали конференції (Львів, 23-25 травня 2012 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2012/materials/07.pdf .
 5. Власов Ф.П., Лопатьєв А.О., Трач В.М., Бретц К. Рухові дії стрільців та моделювання біологічних систем // Матеріали VIII Міжнародної конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» (28 лютого 2012, м.Львів – Харків). – Харків: «ОВС», 2012. – С.15-18.
 6. Hayvas B., Torskyy A., Chaplya Ye. Mathematical modeling and investigation of the drying processes of capillary porous bodies // Porous Materials. Theory and Experiment. (INTERPOR'12). Symposium "Mathe¬matical Modelling and Optimization in Mechanics" (devoted to the memory of prof. Y. Y. Bu-rak). (Lviv-Briukhovychi, September 18-21, 2012). Extend abstracts. — 2012. — P.42-43.
 7. Гайвась Б. Напружений стан та стійкість форми пористих тіл в процесі сушіння. // Porous Materials. Theory and Experiment. (INTERPOR'12). Symposium "Mathe¬matical Modelling and Optimization in Mechanics" (devoted to the memory of prof. Y. Y. Bu¬rak). (Lviv-Briukhovychi, September 18-21, 2012). Extend abstracts. — 2012. — P. 51-52.
 8. Гера Б.В. Оптимальне керування динамічною поведінкою одновимірної пружно-деформівної системи. Тези V Міжнародої науково-практичної конференції «Безпека та електромагнітна сумісність на залізничному транспорті», 14-17 лютого 2012 р., смт. Чинадієво – Дніпропетровськ: ДІІТ,2012. с. 22-24
 9. Гера Б.В. Математичне моделювання неідеального теплового контакту у кусково-неоднорідному тілі. Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2012): тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10-11 березня 2012 року) – Запоріжжя: КПУ, 2012 с. .65-67.
 10. Gera D., Bortnyk Ye. Parameters of Nonideal Thermal Contact of Two Layers. // Porous Materials. Theory and Experiment. (INTERPOR'12). Symposium "Mathe¬matical Modelling and Optimization in Mechanics" (devoted to the memory of prof. Y. Y. Bu¬rak). (Lviv-Briukhovychi, September 18-21, 2012). Extend abstracts. — 2012. — P. 44-45.
 11. Гончарук В. Є., Давидок А. Є., Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання дифузійних потоків у випадково неоднорідних тілах за крайових умов першого роду // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». – Кременчук: В-во КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2012. – 2с.
 12. Гончарук В. Є., Дмитрук В. А., Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю. Комп’ютерне моделювання цезію-137 у різних грунтах // ІІ Міжнарод-ний конгресс «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». – Львів: «ЗУКЦ», 2012. – С. 16.
 13. Гончарук В.Є., Васійчук В.О., Качан С.І., Мохняк С.М. Гносеологічні корені безпеки об'єктів і територій // Безпека життєдіяльності людини освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XI Міжнародної науково-методичної конференції. Донецьк. - ПП «Лавис», 2012. - С. 75-80.
 14. Гончарук B.C., Качан С.І., Васійчук В.О., Кашин П.І. Рік навчання за новою програмою з «Цивільного захисту». Підсумки і перспективи // Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Херсон, 6-7 червня 2012 р.) МНС України, МОН молодьспорту України, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодьспорту України, Харківська державна морська академія, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області, 2012. - С. 75-78.
 15. Hrytsyna O. Mechanical vibrations of centrosym¬metric cubic crystal layer under the action of a har¬monic electric field // Porous Materials. Theory and Experiment. (INTERPOR'12). Symposium "Mathe¬matical Modelling and Optimization in Mechanics" (devoted to the memory of prof. Y. Y. Bu-rak). (Lviv-Briukhovychi, September 18-21, 2012). Extend abstracts. — 2012. — P. 50.
 16. Давидок А. Є., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання потоків домішки у двофазному багатошаровому шарі з рівномірним розподілом фаз // Збірник праць ІІ науково-технічної конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації». – Львів: ФМІ НАНУ, 2012. – С. 66-69.
 17. Давидок А. Є., Чернуха О. Ю. Моделювання потоків домішки у смузі з випадково розташованим прошарком за ненульової початкової концентрації // Матеріали 14-ї міжнародної науково-технічної конференції SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології». – Київ: ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2012. – C. 50-51.
 18. Данчак Н. В., Малачівський П. С. Мінімаксне наближення розв’язку задачі коші для лінійного диференціального рівняння n-го порядку // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць ІІ наук. техн. конф., Львів, 4-5 жовтня 2012 р. // Львів: ФМІ НАНУ, – 2012. – C. 20-22.
 19. Dyyak I., Yashchuk Ua, Torskyy A. The error estimation for elasticity problems // Porous Materials. Theory and Experiment. (INTERPOR'12). Symposium "Mathe¬matical Modelling and Optimization in Mechanics" (devoted to the memory of prof. Y. Y. Bu¬rak). (Lviv-Briukhovychi, September 18-21, 2012). Extend abstracts. — 2012. — P. .
 20. Дмитрук В. Нестаціонарні процеси конвекції-дифузії в періодичних структурах за мішаних граничних умов / В. Дмитрук // II науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації». – Львів: ФМІ НАНУ, 2012. – С.82-85.
 21. Дмитрук В. Математичне моделювання нестаціонарної конвекції-дифузії в тілах періодичної структури за змішаних граничних умов [Електронний ресурс] / В. Дмитрук // Матеріали конференції молодих учених «Підстригачівські читання-2012». – Режим доступу: http://iapmm.lviv.ua/chyt2012/materials/13.pdf
 22. Дмитрук В. А., Гончарук В. Є., Чернуха О. Ю. Комп’ютерне дослідження стаціонарних процесів конвективної дифузії в бінарних структурах // Матеріали 14-ї міжнародної науково-технічної конференції SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології». – Київ: ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2012. – C. 53-54.
 23. Дмитрук В. А., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання нестаціонарних процесів конвекції-дифузії в регулярних структурах // Матеріали 10-ї Відкритої наукової конференції ІМФН: «PSC-IMFS-10». Львів: Вид-во НУ«ЛП», 2012. – С. B21-B22.
 24. Калиніченко О.М., Лопатьєв А.О. Обгрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців // Матеріали VIII Міжнародної конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» (28 лютого 2012, м.Львів – Харків). – Харків: «ОВС», 2012. – С.5-8.
 25. Лопатьєв А., Заячук І., Мартин В., Ткачек В. Моделювання та обробка інформації різної природи // Матеріали VIII Міжнародної конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» (28 лютого 2012, м.Львів – Харків). – Харків: «ОВС», 2012. – С.29-33.
 26. Малачівський П. С., Монцібович Б. Р., Орáзов Е. Чебишовське наближення степенево-показниковим виразом // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць ІІ наук. техн. конф., Львів, 4-5 жовтня 2012 р. // Львів: ФМІ НАНУ, – 2012. – C. 38-40.
 27. Мартин В.Д., Лопатьєв А.О., Дзюбачик М.І. Моделювання змагальної діяльності жінок, які спеціалізуються у важкій атлетиці // Матеріали VIII Міжнародної конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» (28 лютого 2012, м.Львів – Харків). – Харків: «ОВС», 2012. – С48-50.
 28. Matviychuk Ya., Malachivskyy P., Hasko R. Peculiarities of Approximations Applicationto the Identificationof Mathematical Macromodels / 2012 International Conference on Modern Problems of Radio Engineering Telecommunications and Computer Science (TCSET 2012), Lviv, Ukraine, 21-24 February 2012. – P. 47 – 48.
 29. Мокрий В.І., Гончарук В.Є. Моніторинг екологічної безпеки екосистем Західного Полісся // ІІ -й Міжнародний конгрес: Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування (Львів, 19-22 вересня 2012 року). Збірник матеріалів. Національний університет «Львівська політехніка». – Львів «ЗУКЦ», 2012. – С. 28.
 30. Nahirnyj T., Boiko Z. On the estimation of model coefficients of elastic body with material microstructure taken into account // VIII International Conference «POROUS MATERIALS. Theory and Experiment» (INTERPOR'2012) (Lviv-Briukhovychi, September 18-21, 2012). P. 81-82.
 31. Nahirnyj T., Tchervinka K., Boiko Z. Size effects and local gradient thermo¬mechanics boundary value problems formulation // VIII International Confe¬rence «POROUS MATERIALS. Theory and Experiment» (INTERPOR'2012) (Lviv-Briukhovychi, September 18-21, 2012). P. 83-84.
 32. Новосад С., Новосад И. и Гончарук В. Люминесцентные свойства кристаллов иодистого кальция, легированных ионными примесями //Люменесцентные процессы в конденсированных средах. еждународная молодежная научно-техническая конференция (ЛЮМКОС). Тезисы конференции, Харьков, 14-18 ноября 2011. Харьков, Украина, 2011. - С. 119-120.
 33. П’янило Я.Д., Лопух Н.Б., Браташ О.Б. Дослідження модифікованої моделі руху газу в трубопроводі // XVIII Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2012. – С.37-38
 34. Pjanylo Ya., Lopuch N. Analisis of numerical model of mass transfer processes in porous enviroment/ VIII International Conference “POROUS MATERIALS. Theory and Experiment (INTERPOR’12)” Lviv-Briukhovychi, September 18-22, 2012. – C. 91-92.
 35. Притула Н.М., П’янило Я.Д., Притула М.Г. Задачі масопереносу в газоносних пористих середовищах / VIII International Conference “POROUS MATERIALS. Theory and Experiment (INTERPOR’12)” Lviv-Briukhovychi, September 18-22, 2012. – C. 96-97.
 36. Притула Н., Притула М., Грынив О., Дацюк А., Фролов В. Расчет оптимальных параметров управления потоками в газотранспортних системах // Тезисы докладов 5-й Международной научно-технической конференции “Компьютерные технологии поддержки принятия решений в диспетчерском управлении газотранспортными и газодобывающими системами”, Москва, 2012. – с.63.
 37. Притула Н., Притула М., Грынив О., С.Гладун С., Вечерик Р., Галлий П. Подземные хранилища и эффективное управление транспортом газа // Тезисы докладов 5-й Международной научно-технической конференции “Компьютерные технологии поддержки принятия решений в диспетчерском управлении газотранспортными и газодобывающими системами”, Москва, 2012. – с.63.
 38. Притула Н.М., Притула М.Г., Ямнич В.І., Боярин І.П. Оптимізація режимів транспортування газу // Тези доповіді міжнародної конференції
 39. Притула Н.М., Притула М.Г., Гринів О.Д. Математичне моделювання газодинамічних та фільтраційних процесів на підземних сховищах газу (програмний комплекс) //Тези доповіді міжнародної конференції
 40. П’янило Я., Притула М., Притула Н. Математичне моделювання газодинамічних та фільтраційних процесів на підземних сховищах газу // Тези доповіді Українсько-російського наукового семінару “Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлені дією різної фізичної природи”, Львів – 2012, с.
 41. П’янило Я., Притула М., Притула Н. Математичне моделювання динамічних процесів в газотранспортних системах // Тези доповіді Українсько-російського наукового семінару “Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлені дією різної фізичної природи”, Львів – 2012, с.
 42. П’янило Ярослав, П’янило Галина Моделювання процесу фільтрації газу та рідини в пористих середовищах / VIII International Conference “POROUS MATERIALS. Theory and Experiment (INTERPOR’12)” Lviv-Briukhovychi, September 18-22, 2012. – C. 98-99.
 43. Я.П’янило, М.Васюник, Г.П’янило Спектральні методи апроксимації функцій в неканонічних областях. Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України ,Україна, Львів, 79005, вул. Дудаєва, 15
 44. Savula Ya. Numerical simulation of the bodies with thin covers and inclusions using FEM/BEM coupling with domain decomposition algorithm/ Savula Ya., Styahar A // Extended abstract YIII International conference Porous Materials (Interpor’ 12), Lviv, 2012. P.105-106.
 45. Савула Я.Г. Застосування МСЕ до дослідження процесів гетеродифузного масоперенесення у двовимірній області./ Савула Я.Г., Щербата Г.М., Щербатий М.,В. // Аbstracts XVIII International conference Problems of Decision Making Under Uncertainties, Yalta. Ukraine, 2011. P 144-145.
 46. Савула Я.Г. Дослідження оцінювача похибки напружень в задачах теорії пружності / І. І. Дияк, Я. Г. Савула, Ю. О. Ящук // «Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях». Тезисы докладов международной конференции, г. Харьков, 17-22 апреля 2011г. – Х.: Вировец А. П. «Апостроф», 2011. – С. 45-46.
 47. Савула Я. Задачі ідентифікації параметрів для процесів гетеродифузного масоперененосу / Я. Савула, Г. Щербата, М. Щербатий // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2012): Abstracts of XIX International Conference. — Mukhachevo, Ukraine. — April 23-27, 2012. — С. 197-198.
 48. Твардовська С. Р. Вплив зовнішнього елктричного поля на хвильові процеси в пористих насичених розчином електроліту тілах / C. Р. Твардовська // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання-2012»: матеріали конференції (Львів, 23-25 травня 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2012/materials/42.pdf.
 49. S. Tvardovska. Proragation of mechanical waves in a porous body under the influence of external electric field // VIII Innernational Conference Porous Materials: theory and experiment (Lviv-Briukhovychi, September 18-22,2012). (Lviv-Briukhovychi, September 18-22, 2012). – Lviv, – Pp.118-119.
 50. Твардоська С. Р. Вплив зовнішнього електричного поля на поширення плоских механоелеткромагнітних хвиль у пористому насиченому середовищі // XVIII всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» (Львів, 4-5 жовтня 2012 р.): матеріали конференції. – Львів. – С.141-142.
 51. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І., Пелех П. Р. Математичне моделювання процесів теплопровідності у півпросторі з випадково розташованого точкового джерела // Матеріали ІІІ Міжна-родної науково-практичної конф. «Системний аналіз. Інформатика. Управлі¬ння (САІУ-2012)». – Запоріжжя: В-во Класичного приватного університету, 2012. – С. 289-290.
 52. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І., Пелех П. Р. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів у випадкових структурах з використанням діаграм Фейнмана // Матеріали 14-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології». – К.: ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2012. – C. 144-145.
 53. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І. Двоточкова функція кореляції поля концентрації мігруючих частинок у шаруватому півпро-сторі з експоненціальним розподілом включень // II науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інфор-мації». – Львів: ФМІ НАНУ, 2012. – С.132-135.
 54. Чапля Є., Чернуха О., Білущак Ю. Кореляційна функція та дисперсія випадкового дифузійного поля концентрації в півпросторі з експо¬ненціальним розподілом шаруватих включень // XVIII Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – С. 153-154.
 55. Chaplya Y., Chernukha O., Bilushchak Y. Admixture diffusion in a two-phase random stratified body with gamma distribution of inclusions // VIII International Conference “Porous Materials. Theory and Experiment”. – Lviv: ТзОВ «Сплайн», 2012. – P. 25-26.
 56. Chaplya Y., Chernukha O., Dmytruk V. Convective diffusion in binary-periodical regular structure. Carbon migration in austenite // VIII International Conference “Porous Materials. Theory and Experiment”. – Lviv: ТзОВ «Сплайн», 2012. – P. 27-28.
 57. Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є., Дмитрук В. А. Програмний засіб для проведення числового дослідження процесів конвективної дифузії в горизонтально-періодичних структурах // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конф. «Системний аналіз. Інформатика. Управлі¬ння (САІУ-2012)». – Запоріжжя: В-во Класичного приватного університету, 2012. – С. 293-294.
 58. Чернуха О. Ю., Давидок А. Є. Математичне моделювання потоків домішки у шарі з випадково розташованим прошарком // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2012)».– Запоріжжя: В-во Класичного приватного університету, 2012. – С. 295-296.
 59. Чернуха О. Ю., Давидок А. Є. Моделювання випадкових дифузійних потоків у двофазній багатошаровій смузі // Матеріали XVIII Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 155-156.
 60. Чернуха О. Ю., Давидок А. Є. Моделювання дифузійних потоків у випадково-неоднорідній тришаровій смузі // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2012». – http://iapmm.lviv.ua/chyt2012/materials/52.pdf.
 61. Savula Ya. Applications of FEM/BEM coupling on heterogeneous structures using domain decomposition/ I.Dyyak, Y. Savula, I. Makar, A. Styahar//CD-ROM Proceedings of the 6th European Cong¬ress on Computational Methods in Applied Sci¬en¬ces and Engineering (ECCOMAS 2012), September 10-14, 2012, Vienna, Austria, Eds.: Eberhardsteiner, J.; Böhm, H.J.; Rammers¬torfer, F.G., Publisher: Vienna University of Tech¬nology, Austria, ISBN: 978-3-9502481-9-7.
 62. Savula Ya. Computer modelling of composites using heterogeneous numerical sche¬mes / Ya. Savula, I. Dyyak, V. Mykhaskiv, O. Olendiy//Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-20112):Abstracts of XX International Conference. -- Brno, Czech Republic. --September 17-21, 2012. --P. 109.
 63. Савула Я. Анализ чувствительности решений задач гетеродиффузии примесного вещества относительно изменений параметров среды / Я. Савула, Г. Щербата, М. Щербатый // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2012): Abstracts of XX International Conference. — Brno, Czech Republic. — September 17-21, 2012. —P. 181-182