Новини Центру

СТАТТІ

 1. Білущак Ю. І. Моделювання процесів дифузії домішкових частинок у півпросторі з експоненціальним розподілом включень // Моделювання та інформаційні технології. – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – 2012. – Вип. 63. – С. 113-123.
 2. Білущак Ю., Чапля Є., Чернуха О. Двоточкова функція кореляції та дисперсія випадкового дифузійного поля концентрації в смузі з рівномірним розподілом шаруватих включень // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 16. – С. 7-22.
 3. Благітко Б., Мочульський Ю., Кіт Л., Заячук І. Моделювання процесу керування вертикальним злетом і приземленням безпілотного квадрокоптера // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 16. – С. 23-31.
 4. Бойко З. В. Напружено-деформований стан твердих тіл з урахуванням приповерхневої неоднорідності та локальної градієнтності: автореферат дис. ... к. ф.-м. н.: 01.02.04 / Бойко Зоя Василівна. – Львів, 2012. – 20 c. – Рукопис
 5. Бойко З., Нагірний Т. До оцінки параметрів моделі структурно неод-норідного твердого тіла // Вісник Львівського університету. Серія мех.-мат. – 2012. – Вип. 76. – С. 99-108.
 6. Браташ О.Б., Лопух Н.Б., П’янило Я.Д. Дослідження моделей руху газу в трубопроводах. Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної Фматематики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка” (ІМФН) – Львів, 2012. – С.В30-В31.
 7. Бурак Я. Й., Грицина О. Р. До постановки стаціонарних задач локально градієнтної теорії діелектриків у напруженнях // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер. Механіка. — Т. 2/1, вип. 16, № 5. — 2012. — С. 30-38.
 8. Гайвась Б.І. Математичне моделювання процессу сушіння пористих тіл з врахуванням кінетики фазових переходів та деформацій: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. – Львів, 2012. – 40 c.
 9. Гайвась Б., Торський А., Чапля Є. Про один із підходів до розв’язування задач сушіння пористих тіл // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 16. – С.42-51.
 10. Гайвась Б., Чапля Є. Опис процесів переносу в шаруватих тілах із використанням теорії узагальнених функцій // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 14. – С. 13-22.
 11. Гера Б.В. Моделювання неідеальних умов теплового контакту теплопровідних шарів. Фізико-математ. моделювання та інформ.технології – 2012. – Вип. 16. – С.52-60.
 12. Гончарук В., Дмитрук В., Чернуха О. Нестаціонарні процеси конвективно-дифузійного масопереносення у бінарних регулярних структурах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Фізико-математичні науки. – 2012. – № 740. – С. 79-90.
 13. Гончарук В.Є., Дмитрук В.А., Чернуха О.Ю. Комп’ютерне моделювання міграції цезію-137 у доломіті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726. – С. 237-243.
 14. Гринів О.Д., Притула М.Г., Притула Н.М. Математична модель сумісної роботи газосховищ. Постановка задач // “Львівська політехніка: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2012. -№732.- с. 193-197.
 15. Гринів О.Д., Притула М.Г., Притула Н.М. Математичне моделювання перехідних процесів в системах транспортування газу // “Львівська політехніка: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2012.
 16. Грицина О. Коливання шару кристалу кубічної симетрії під дією гармонічного електричного поля // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – № 5. C. 88-96.
 17. Грицина О. Вплив локального зміщення маси на поверхневі хвилі Релея // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 15. – C. 29-39.
 18. Грицина О. До опису впливу локального зміщення маси на зсувні напруження // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 16. – С.61-75.
 19. Дробенко Б. Д., Малачівський П. С. Настанови користувачеві “Програмне забезпечення для моделювання процесів деформування барабану котла високого тиску” («Комплекс програм Stresses i Resurs») // Свідоцтво про реєстрацію авт. права на твір № 43518 від 28.04.2012 / Державна служба інтелектуальної власності України. 72 с.
 20. Калиніченко О.М., Лопатьєв А.О. Обгрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців // Теорія та методика фізичного вихованняю – 2012. – 01.- С. 37-44.
 21. Матвійчук Я., Малачівський П. С. Апроксимація математичних макромоделей електронних пристроїв // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 14. – C. 78-86.
 22. Matviychuk Ya., Malachivskyy P., Hasko R. Electronic devices macromodels identification whis least squares and chebyshev approximation // Computationnal problem s of electrical engineering. – 2012. – Vol. 2. – N. 1. – P. 85-87.
 23. Нагірний Т. С., Бойко З. В. Вивчення розмірних ефектів у тонких волок-нах // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – Т. 55, № 1. – С. 130-137.
 24. Нагірний Т., Бойко З. Напружений стан і приповерхнева неоднорідність структурно неоднорідного порожнистого циліндра // Фіз.-мат. моделю-вання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 15. – С. 56-64.
 25. Нагірний Т., Бойко З. До оцінки коефіцієнтів моделі пружного тіла із враахуванням структурної неоднорідності // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 16. – С. 104-111.
 26. Новосад С.С., Новосад І.С., Рудка М.М., Калівошка Б.М., Гончарук В.Є., Кравчук І.М., Харамбура С.Б. Люмінесцентні та електрофізичні властивості кристалів бромистого кадмію // Фізика і хімія твердого тіла (ФХТТ). - Т.12. - №3. - 2011. - С. 567-572.
 27. Притула Н.М. Задачі керування потоками в системах транспортування газу //“Львівська політехніка: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2012.-№732.-с.375-382.
 28. Притула Н.М. Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ // “Львівська політехніка: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2012.
 29. Притула Н.М., П’янило Я.Д., Притула М.Г. Математичне моделювання газодинамічних та фільтраційних процесів на підземних сховищах газу (програмний комплекс) / Під заг. ред. В.Д.Кубенка, Р.М.Кушніра, Д.В.Тарлаковського. – Львів, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2012. с.170-174.
 30. Притула Н.М., П’янило Я.Д., Притула М.Г.,Гринів О.Д. Математичне моделювання динамічних процесів в газотранспортних системах (програмний комплекс) / Під заг. ред. В.Д.Кубенка, Р.М.Кушніра, Д.В.Тарлаковського. – Львів, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2012. с.166-170.
 31. П’янило Я.Д., Лопух Н.Б., Браташ О.Б. Про модифікацію моделі руху природного газу в трубопроводі //. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 15. – С. 88-95.
 32. П’янило Я. Використання дробових похідних для аналізу нестаціонарного руху газу в трубопроводах за наявності компресорних станцій та відводів //. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 16. – С. 122-132.
 33. П’янило Я.Д., Лопух Н.Б. Дослідження перехідних часів та узгодженості крайових умов за нестаціонарного руху газу в трубопроводі // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2012. – Вип. – С.
 34. П’янило Я.Д., П’янило Г.М. Моделювання процесу дифузії газу в пористих середовищах // Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлених дією полів різної фізичної природи / Під заг. ред. В.Д.Кубенка, Р.М.Кушніра, Д.В.Тарлаковського. – Львів, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2012. с.178-182.
 35. Savula Ya. Numerical analysis of a multiscale model of elastic body with thin cover/ Makar I., Savula Ya., Styahar A. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2012, Вип.15, с. 49- 55.
 36. Савула Я.Г. Числове розв’язування задачі про напівпроникливу мембрану / Бехта М.І, Савула Я.Г. // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. В.18. 2012. С.130 – 140.
 37. Savula Ya. Numerical investigation of plain strain state for a body with thin cover using do¬main decomposition./ I. Dyyak, Ya. Savula, A.Styahar // Journal of Numerical & Applied Mathematics. 2012, №3(109).-C.23- 33/
 38. Savula Ya. Numerical simulation of the bodies with thin covers and inclusions using FEM/BEM coupling with domain decomposition algorithm/ Savula Ya., Styahar A // Extended abstract YIII International conference Porous Materials (Interpor’ 12), Lviv, 2012. P.105-106.
 39. Твардовська С. Р. Взаємодія поперечної і поздовжньої механоелектро-магнітних хвиль у пористому середовищі у зовнішньому електричному полі. // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2012. – Вип.10.
 40. Твардовська С. Поперечна механоелектромагнтіна хвиля в пористому насиченому середовищі в зовнішньому електричному полі. // Вісник Львівського університету. Сер. мех.–мат. – 2012. – № 76 С. 175–186.
 41. Чапля Є., Чернуха О., Білущак Ю. Кореляційна функція та дисперсія випадкового дифузійного поля концентрації в півпросторі з експоненціальним розподілом шаруватих включень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Фізико-математичні науки. – 2012. – № 740. – С. 65-78.
 42. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І. Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень // Системні дослідження та інформаційні технології. 2012. № 4. – 15с.
 43. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Дмитрук В.А. Комп’ютерне моделювання стаціонарних процесів коверктивної дифузії у двофазних тілах періодичної структури // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 64. – С. 129-142.
 44. Чернуха О., Давидок А. Дифузійний потік домішкової речовини у смузі з випадково розташованим прошарком // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип.15. – C. 116-126.
 45. Чернуха О., Пелех П. Стаціонарні процеси теплопровідності в тілах випадково неоднорідної структури // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2012. – Т. 55, № 1. – С. 179-187.
 46. Davydok A., Chernukha O. Mathematical modeling diffusion flow in a strip with a randomly disposed sublayer in the case of nonzero initial concentration // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. – Nr. 25. – Kraków, 2012. – P. 81-87.
 47. Oleksandra Hotra, Jaroslav Pyanylo Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials PRZEGLĄD ELEKTRO-TECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 10b/2012
 48. Vasyl Kondrat, Olha Hrytsyna Local gradient theory of dielectrics with polarization inertia and irrever¬sibility of local mass displacement // Journal of Mechanics of Materials and Structures. – 2012. – Vol. 7, No 3. – P. 285–296.
 49. Majewski J., Malachivskyy P. Determining of calibration equations for relative humidity sensors and module // Elektronika (LIII), nr 6/2012. – P. 50-51.
 50. Ya.D. P'yanylo, N.B.Lopuh Numerical model of mass transfer processes in porous environment
 51. Y.Savula. Mathematical modeling and numerical analysis of elastic body with thin inclusion/ L. Vynnytska, Y.Savula // Computational Mechanics. Vol.49,No.5,2012.-pp.565-575. (Impact factor 2.065 2011)