Новини Центру

МОНОГРАФІЇ

  1. Задачі термодифузії та методи їх розв’язку / Білущак Ю. І., Бриль Т. С., Гончарук В. Є., Дмитрук В. А., Чернуха О. Ю. та ін.; Під ред. д.т.н. В. П. Ляшенка. – Кременчук: КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2012. – 112 с. – 37 іл.
  2. Нагірний Т. С., Червінка К. А. Термодинамічні моделі та методи термо-механіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. Основи наномеханіки І. – Львів: Сплайн, 2012. – 264 с.
  3. Гаврилів О.С., Торський А.Р. Довідник з фізики для абітурієнтів. – Львів: Сплайн, 2012. – 115 с.
  4. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для вступників до Національного університету “Львівська політехніка” на рівень магістра: Навчальний посібник. [Байбакова І.М., Гасько О.Л., Джура М.З. та інші.]/ За заг. ред. проф. Бобала Ю.Я., проф. Піха З.Г. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов.; МОНмолодьспорту України; Національний університет «Львівська політехніка» – Львів: вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2012. – 439 с.
  5. С.І. Качан, В.Є. Гончарук, В.О. Васійчук, С.М. Мохняк Прогнозування обстановки і можливих збитків внаслідок аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх профілів навчання. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 28 с.