Новини Центру

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Андруник В., Малачівський П. Функціональні можливості пакета програм «Aпрокріо» // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць наук. техн. конф., Львів, 7-8 жовтня 2010 р. Львів: ФМІ НАНУ, – 2010. – C. 227-228.
 2. Білущак Ю. І., Чернуха О. Ю. Процеси дифузії домішки у випадково неоднорідній тришаровій смузі // Конфренція молодих учених «Підстригачівські читання – 2010» (Львів, 25-26 травня 2010 р.): [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/ pc2010-01-BC-02.pdf ). – 4 c.
 3. Боженко Б., Лохов В., Няшин Ю., Онишко О., Станік-Беслер А. Моделювання термомеханічних процеів у тілах з пам’яттю форми з допомогою термомеханічного потенціалу Гібса // VIII Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур». Матеріали конференції. – Львів, 2010.
 4. Бойко З. В. Напружено-деформований стан нескінченного суцільного циліндра з урахуванням приповерхневих явищ // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2010» (Львів, 25-26 травня 2010 р.): [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-01-B-05.pdf.
 5. Бурак Я., Бойко З. Про математичне моделювання та оптимізацію приповерхневих явищ у циліндричних пружних тілах з урахуванням неоднорід¬ності поля хімічного потенціалу // VIII Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур». Матеріали конференції. – Львів, 2010. – С. 212-214.
 6. Бурак Я. И., Кузин Н. О. Термодинамическое моделирование поведения бинарных металлических систем с учетом наноструктурного состояния // II Международная научная конференция «Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь – Россия – Украина», 19-22 октяб¬ря 2010 г. – Киев, 2010. – С. 328.
 7. Гайвась Б. І. Математичне моделювання процесів сушіння капілярно-пористих плоских об’єктів з урахуванням руху границі фазового переходу // Міжнародна конференція «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» – 2010. – 2 с.
 8. Гера Б. В., Чернуха О. Ю. Поширення забруднення в тришаровій смузі ґрунту. //Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали дев’ятої науково-методичної конференції, 20-22 травня 2010 р., Львів. – Львів: ЛНУ, 2010. – С. 121-122.
 9. Гера Б. В., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання процесів дифузії в тілах зі стохастичною шаруватою структурою. // Системний аналіз та інформаційні технології, матеріали 12-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2010, Київ, 25-29 травня 2010 р. – К: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2010. – с. 63.
 10. Гера Б. В., Гончарук В. Є., Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю. Моделювання процесу дифузії домішки у тришаровому тілі з неідеальними умовами контакту. // Праці VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів", тези доповідей – Кременчук, 2010. с.
 11. Гончарук В.Є., Качан С.І., Васійчук В.О. Цивільний захист – відповідальність соціальна // Безпека життя і діяльності людини. – освіта, наука, практика: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції (Львів, 20-22 травня 2010). – Львів: ЛНУ, 2010. – С. 46-47.
 12. Гончарук В.Є., Качан С.І., Скіра В.В. Освітянські аспекти культури безпеки // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва, комп’ютерних технологій в Україні. Збірник матеріалів V міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників (Львів, березень 2010). – Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2010. – С. 295-296.
 13. Кондрат В., Грицина О. Основи локально градієнтної теорії фізико-механічних процесів у неферомагнітних поляризовних тілах // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур, вересень 2010 р., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, Львів/
 14. Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Похибка наближення гладким інтерполяційним сплайном // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць наук. техн. конф., Львів, 7-8 жовтня 2010 р. // Львів: ФМІ НАНУ. – 2010. – C. 68-69.
 15. Малачівський П. С., Монцібович Б. Р. Програмні засоби для розв’язування задач рівномірної апроксимації дослідних даних // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць наук. техн. конф., Львів, 7-8 жовтня 2010 р. // Львів: ФМІ НАНУ. – 2010. – C. 62-67.
 16. Малачівський П. С., Данчак Н. В. Мінімаксне наближення розв’язку задачі Коші // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць наук. техн. конф., Львів, 7-8 жовтня 2010 р. // Львів: ФМІ НАНУ. – 2010. – C. 60-61.
 17. Новосад С.С., Новосад И.С., Гончарук В.Е., Кравчук И.М., Матвиишин И.М., Панасюк М.Р. Влияние примиси олова на спектрально-кинетические характеристики йодистого кадмия // Международная конференція «Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологи» (14-19 ноября 2010). ИСМАРТ-2010. – Харьков, Украина, 2010. – С. 83.
 18. Притула Н. М., Пяныло Я. Д., Притула М. Г., Боровый Р. В., Вече-рик Р. Л., Хаецкий Ю. Б., Гладун С. В. Расчет режимных параметров работы подземных хранилищ газа (математические модели и методы) Всероссийский семинар с международным участием «Математические модели и методы анализа и оптимального синтеза развивающихся трубопроводных и гидравлических систем»(20 по 26 сентября 2010г.).
 19. Притула Н. М., Пянило Я. Д., Притула М. Г., Дацюк А. В., Фролов В. А., Гладун С. В. Расчет режимных параметров работы газотранспортной системы (математические модели и методы) Всероссийский семинар с международным участием «Математические модели и методы анализа и оптимального синтеза развивающихся трубопроводных и гидравлических систем» (20 по 26 сентября 2010г.).
 20. Савула Я. Г., Бехта М. І. Числове розв’язування задачі адвекції-дифузії поєднанням безсіткового методу та МСЕ. Зб. Праць наук. техн. конф. Львів, 2010. С. 78-80.
 21. Слупко О. М., Савула Я. Г., Дяконюк Л. М. Чисельне дослідження процесу напірної фільтрації в середовищі з тонкими каналами // IV Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті CMSEE-2010», Полтава, 1-31 жовтня 2010 р.
 22. Скопецький В. В., Малачівський П.С. Неперервне й гладке мінімаксне сплайн-наближнення // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць наук. техн. конф., Львів, 7-8 жовтня 2010 р. // Львів: ФМІ НАНУ. – 2010. – C. 87-90.
 23. Сторонський Ю.Б., Кугут Н.В., Гончарук В.Є., Мохняк С.М. Впровадження сучасних вітчизняних приладів радіаційного контролю ТМ «Екотест» в освітні програми // Безпека життя і діяльності людини. – освіта, наука, практика: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції (Львів, 20-22 травня 2010). – Львів: ЛНУ, 2010. – С. 234-236.
 24. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Дмитрук В. А. Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії в регулярних структурах // Матер. науково-техн. конф. «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», присв. 70-річчю від дня народж. проф.Б.О. Попова» (Львів, 7-8 жовтня 2010 р.). – Львів: В-во Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України , 2010. – С. 139-142.
 25. Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І. Процеси дифузії домішки у випадково неоднорідній тришаровій смузі // Матеріали конференції молодих учених «Підстригачівські читання – 2010» (Львів, 25-26 травня 2010 р.): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/ chyt2010/materials/pc2010-01-BC-02.pdf.
 26. Чернуха О., Білущак Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у двофазному шарі з випадково розташованими прошарками // Науково-технічна конфренція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», присв. 70-річчю від дня народж. проф.Б.О. Попова (Львів, 7-8 жовтня 2010 р.). – Львів: В-во Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України, 2010. – C. 95-98.
 27. Чернуха О. Ю., Дмитрук В. А. Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії в бінарних періодичних структурах // Матеріали 12-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології» (25-29 травня 2010р., Київ). – К.: ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2010. – C. 175.
 28. Чернуха О. Ю., Дмиртук В. А Математичне моделювання стаціонарних процесів дифузії в регулярних структурах з урахуванням періодичного характеру конвективних явищ // Матеріали конференції молодих учених «Підстригачівські читання – 2010» (Львів, 25-26 травня 2010 р.): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/ chyt2010/materials/pc2010-01-CD-26.pdf.
 29. Andrunyk V., Majevskyy Y., Malachivskyy P. Software for approximation of sensor’s characteristic and sensitivity function // Materiały V Kongresu metrologii 2010, Łódż, 6-8 września 2010. – Politechnika Łódzka, – s. 104-105.
 30. Bozhenko B., Hachkevych M., Irza E., Kasperski Z. Optymszazcja// II Konf. Nauk. Zielona-Gora-Lagow, 4-6.06.2010.
 31. Burak J., Chaplya Ye., Cieszko M. Continuum Models of Binary Systems, The International Symposium on Trends in Continuum Physics (TRECOP 2010) (16-20.07.2010 r., Msida, Malta), 165-166.
 32. Burak Ya., Kondrat V., Hrytsyna O. Electromagnetic Solids with Local Displacement of Mass // PACAM XI, Eleventh Pan-American Congress of Applied Mechanics, Book of Abstracts, Ed. by Adair R. Aquiar. January 04-08, 2010, Foz do Iguacu, PR, Brazil, 2010. – P. 27-28.
 33. Burak Ya., Kondrat V., Hrytsyna O. Electromagnetic Solids with Local Displa¬cement of Mass // PACAM XI, Eleventh Pan-American Congress of Applied Mechanics, Book of Abstracts, Ed. by Adair R. Aquiar. January 04-08, 2010, Foz do Iguacu, PR, Brazil, 2010. – P. 27-28.
 34. Dyyak I.I., Makar I.G., Prokopyshyn I.I., Savula Y.G. Computer modeling of laminated composites using coupled finite element-boundary element methods. Proceedings of the International Conference “Integral Equations – 2010”dedicated to 50 years of the Department of Numerical Mathematics, 25 – 27 August 2010 (lviv), - Lviv: PAIS, 2010. P. 33-36.
 35. Kondrat V., Hrytsyna O. Local Gradient Theory of Dielectrics with Polarization Inertia and Irreversibility of Local Mass Displacement // International Conferences on Advanced Materials. Abstract book.7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials (FNMA'10). 16-20 July 2010, Malta. The International Symposium on Trends in Continuum Physics TRECOP 2010, 16-20 July 2010, Malta. 3rd International Conference and 7th International Workshop on Auxetics and Related Systems, 19-23 July 2010, Gozo&Malta. Poland, Gdansk: Task Publishing, 2010. – P. 182-183.
 36. Kubik J., Chaplya Ye., Cieszko M., Local State Thermodynamics of Porous Media, The International Symposium on Trends in Continuum Physics (TRECOP 2010) (16-20.07.2010 r., Msida, Malta), 184-185.
 37. Kukharskyy V.M., Savula Ya.H., Kukharska N.P. Numerical research of perturbed advection-diffusion problems in environment with thin heterogeneities. Book of abstracts 1-st International conference Reaction kinetics in condensed matter. 26th September, Moscow, 2010. P 132-133.
 38. Malachivskyy P. “Zastosowanie sensorów pojemnościowych do szybkiej kontroli parametrów roztworów wieloskładnikowych” / “ХІ Konferencji Naukowej “Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne” COE 2010 ( m. Nałęczów, 20-23 czerwca 2010).
 39. Novosad S.S., Novosad I.S., Kalivoshka B.M., Rudka M.M., Goncharuk V.E., Kravchuk I.M. Luminescent and Electro-Physical Properties of CdBr2 Crystals // 11-th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials. Book of Abstracts PECS, Hungary (12-16 July 2010). – MTA SZ FKI, 2010. – P. A97.
 40. Savula Ja. 1-st International conference Reaction kinetics in condensed matter. 26th September, Moscow, 2010.
 41. Szulim G., Timar I., Turcsin I., Scsukin V. Radiálisan rétegezett henger kvazistatikus sikbeli termorugalmas állapota //„18-th International Conference on Mechanical Engineering (OGÉT-2010)”. – Nagybánya, Romania, 2010. április 22-25, - p. 420-423, (угор., рез. англ.)