Новини Центру

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Тези доповідей на міжнародних науково-практичних заходах, що відбулися за кордоном

 1. Chernukha O., Bilushchak Y., Chuchvara A. Program package “FlowRan” for computing of diffusion flow in random stratified body / International scientific and practical conference “Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine” Wloclawek, Republic of Poland, 21–22 december 2018). – P.33-38. (/ Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку технічних наук у країнах ЄС та в Україні» (Влоцлавек, Польща, 21–22 грудня 2018 р.). – 33-38 c.) Скачати PDF
 2. ChekurinVasyl, Khymko Olga Wave of pressure in gas pipeline: a telegraph-type model/Proceedings of XXIII International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2018).– Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia,2018, 256 p. –Pp.157-160. (Scopus)

Тези доповідей на міжнародних науково-практичних заходах, що відбулися в Україні

 1. Білущак Ю.І. Дослідження концентрації та потоків маси домішкових речовин за моделлю дифузії у тілі з пастками, що супроводжується ланцюговим розпадом / Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій», Рівне, 2018. – С. 32-34. itconf.nuwm.edu.ua
 2. Бiлущак Ю.I., Чернуха О.Ю., Чучвара А.Є. Математичний опис конвек¬тивної дифузії двокомпонентного розчину у багатошарових каркарсно-насипних фільтрах води / Матеріали ХVII міжнар. наук.-техн. конф. «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів», Кременчук: КрНУ, 2018. – С. 156-158.
  http://apamcs.lnu.edu.ua/index.php/problems2018/problems2018-2019
 3. Білущак Ю., Чапля Є., Чернуха О. Моделювання та прогнозування міграції радіоактивних забруднень у грунтах за каскадного розпаду радіонуклідів // Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", м. Славутич, 25-27 квітня 2018. – С. 32-46.
  https://drive.google.com/file/d/1wOL9qShGh8HgR-2KOPTCHqHpdY4dQFi1/view
 4. Благітко Б.Я., Мочульський Ю.С., Заячук І.М. Моделювання катастрофічних приземлень квадрокоптера – Мат. міжн. наук.-прак. конференції „Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” (Україна, Івано-Франківськ, 14-19.05. 2018 р.). – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – С. 15 -18.
  http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf
 5. Blagitko B., Mochulsky Yu., Zajachuk I Simulation Quadrocopter’s Catastrophic Landings // Матеріали 10-тої міжнародної науково-практичної конференції Електроніка та інформаційні технології (ЕЛІТ 2018) 30 серпня 2 вересня 2018 року., Львів – Закарпаття,. – С. А-130 – А-133.
 6. Боженко Б., Нагірний Т., Червінка К. Про вплив домішок на розмірні ефекти у нанопористих тілах. Матеріали Міжн. наук. конф. «Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент».  Львiв, 2018. – С. 21-23.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 7. Боженко Б., Онишко О., Онишко.Л., Чапля Є. До питання математичного моделювання термомеханічної поведінки багатокомпонентних твердих тіл в умовах тепло- і масообміну та рекристалізації. Матеріали Міжн. наук. конф. «Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент».  Львiв, 2018. – С. 42-44.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 8. Томаш Волчанський, Олександр Гачкевич, Козакевич Т., Чупик І., Торський А. Вараіант математичної моделі кількісного опису залишкових структурного та напруженого станів сталевих пластин за нагріву рухомим джерелом тепла. Матеріали Міжн. наук. конф. «Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент».  Львiв, 2018. – С. 44-46.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 9. Гайвась Б., Соколовський Я., Борецька І. Задача електропровідності для ортотропного пористого бруса. – Матеріали Міжн. наук. конф. «Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент».  Львiв, 2018. – С. 9-11.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 10. Гачкевич О., Гуменчук О., Маринович А., Торський А. Фізико-математична модель термомеханіки частково прозорих тіл за теплового опромінення при наявності відбиваючих поверхонь. Матеріали Міжн. наук. конф. «Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент».  Львiв, 2018. – С. 49-51.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 11. Гачкевич О., Станік-Беслер А., ТерлецькийР., ТорськийА. Математичні моделі та методи досліджження зумовленої тепловим опроміненням механотермодифузії в частково прозорих деформівних твердих тілах з газовими домішками. Матеріали Міжн. наук. конф. «Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент».  Львiв, 2018. – С. 55-57.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 12. Грицина О., Мороз Г. Вплив локального зміщення маси на потенціальне поле точкового заряду у безмежному діелектрич¬ному середовищі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформа¬ційні технології та комп’ютерне моделювання ITКМ-2018» (Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 323-326.
  http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf
 13. Дмитрук В. А., Дмитрук А. А. Лексико-семантичне значення терміна "ренмен" // Проблеми української термінології: збірник наукових праць учасників ХV Міжнародної наукової конференції "СловоСвіт 2018" (Львів, 4–6 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 13–15.
 14. Ольга Іващенко, Олег Худолій, Сергій Єрмаков, Вікторія Веремеєнко, Анатолій Лопатьєв Дискримінантний аналіз: розпізнання рівня розвитку силових здібностей у дівчат 12-14 років. // Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті"(Львів, 27.06.2018). – Львів:Растр-7, 2018. – С.26-30. ISBN 978-617-7726-41-7
 15. Lopuh N., Boychuk Y. Optimal traffic management // 7-а міжнародна науково-технічна конференція Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль, 2018.
 16. Михайло Марчук, Володимир Сіренко, Назарій Лопух Моделювання та розрахунок композитних оболонкових елементів ракетно-космічної техніки // 6-а Міжнародна науково-технічна конференція Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій – Львів, 2018.
 17. Малачівський П. С., Пізюр Я. В., Малачівський Р. П. Обчислення чебишовського наближення функції багатьох змінних // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць V наук.-техн. конф., Львів, 4-5 жовтня 2018 р. – Львів: ФМІ НАНУ, – 2018. – C. 35-38.
 18. Малачівський П. С., Монцібович Б. Р., Пізюр Я. В., Хапко О. Наближення характеристики намагнічування сталі сумою лінійного виразу й функції арктангенсу // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць V наук.-техн. конф., Львів, 4-5 жовтня 2018 р. – Львів: ФМІ НАНУ, – 2018. – C. 30-34.
 19. Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Алгоритм рівномірного наближення раціональним виразом функції двох змінних // Інформаційні технології друкарства «ДРУКОТЕХН-2018»: зб. наукових праць VІІ міжнародної наук.-техн. конф., Львів, 15-16 листопада 2018 р. – Львів: Укр. акад. друкарства, – 2018. – C. 61-63.
 20. Малачівський П. С., Пізюр Я. В., Левантович Б. М. Чебишовська апроксимація характеристики намагнічування електротехнічних сталей // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 43.
 21. Незгода С.П., Дмитрук В.А., Торський А.Р. Покращення навичок гандболістів шляхом удосконалення тренувальної програми // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : збірник матеріалів XIV Міжнар. наук. конф. (Львів, 18 червня 2018 р.). – Львів : Видавництво «Растр-7». – C. 53-57.
 22. Пелех Я.М., Гнатів Л.Б., Кунинець А.В., Ментинський С.М. Методи розв'язування початкової задачі з оцінкою головного члена локальної похибки // Інформаційні технології друкарства. Алгоритми, сигнали, системи ДРУКОТЕХН-2018 : збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) VII міжнародної науково-технічної конференції, присвячується 50-річчю заснування кафедри Автоматизації та комп'ютерних технологій Української академії друкарства, 2018 р, Львів C. 83.
 23. Пелех Я.М., Гнатів Л.Б., Кунинець А.В., Ментинський С.М. Розподіл магнітного поля у магнітотвердому шарі, що знаходиться за умов одночасної дії гармонійного за часом та постійного магнітного полів // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2018. – C. 47 – 48.
 24. Назар Притула, Мирослав Притула Методи аналізу та синтезу потоків різної природи на зважених графах //Інформаційні системи та технології ІСТ-2018, Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-15 вересня 2018 р. , Коблеве-Харків.- Х.: ХНУРЕ, 2018. – С.128-131 ISBN 987-617-7683-63-5
 25. 25. Назар Притула, Мирослав Притула. Синтез оптимального керування динамічними процесами в газотранспортних системах. – Мат. міжн. наук.-прак. конференції „Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” (Україна, Івано-Франківськ, 14-19.05. 2018 р.). – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – С. 311-314.
  http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf
 26. Ярослав П’янило, Олег Браташ, Галина П’янило. Спектральні методи в прикладних задачах. – Мат. міжн. наук.-прак. конференції „Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” (Україна, Івано-Франківськ, 14-19.05. 2018 р.). – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – С. 335-339.
  http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf
 27. П’янило Я. Фрактальна розмірність та похідні дробових порядків //Матеріали Міжн. наук. конф. «Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент».  Львiв, 2018. – С. 18-20.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 28. Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Андрій Власов, Галина П’янило, Андрій Демічковський Основні підходи до аналізу числових рядів. // Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті"(Львів, 27.06.2018). – Львів:Растр-7, 2018. – С.4-9. ISBN 978-617-7726-41-7
 29. Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Андрій Власов, Галина П’янило, Олена Гапка Методи встановлення прихованих періодичностей в спорті. // Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" (Львів, 27.06.2018). – Львів:Растр-7, 2018. – С.10-15. ISBN 978-617-7726-41-7
 30. Валентина Собко, Олег Браташ, Оксана Ільків Використання ортогональних та біортогональних розкладів в прикладних задачах // Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті"(Львів, 27.06.2018). – Львів:Растр-7, 2018. – С.48-52. ISBN 978-617-7726-41-7
 31. Andriy Vlasov, Olga Ivashchenko, Anatolij Lopatiev, Yaroslav Pjanylo, Oleg Khudolii Gyroscope Accelerometry Utilization for Monitoring Movements during S port Activity // 6th International Conference on Science Culture and Sport“ Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values” 25-27 april, 2018, Lviv-Ukraine, P. 313
 32. Чапля Є. Гера Б., Обернені задачі теплопровідності для природних утво¬рень земної поверхні. – Мат. міжн. наук. конференції „Мікро- та нано¬неоднорідні матеріали. Теорія та експеримент” (Львів, 17-18.09.2018 р.). – Львів: Растр-7, 2018. – С. 33-34.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 33. Чапля Є.. Грицина О.Ю., До побудови локально градієнтної теорії багато-компонентних в’язких рідин. – Мат. міжн. наук. конференції „Мікро- та нанонеоднорідні матеріали. Теорія та експеримент” (Львів, 17-18.09. 2018 р.). – Львів: Растр-7, 2018. – С. 34-35.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 34. Чапля Є., Чернуха О., Білущак Ю. Континуальні моделі багатошвидкісних процесів масоперенесення розпадних речовин у тілах з мікроструктурою / Матріали міжнародної науково конференції “Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент”; Львів: Растр-7, 2018. – С. 36-37.
  http://cmm.lviv.ua/files/Conference-2018.pdf
 35. Чапля Є., Чернуха О., Білущак Ю. Аналiтико-iтерацiйний метод роз¬в’язування крайових задач гетеродифузiї каскадного типу / Матеріали XXIV всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми при¬кладної математики та інформатики», Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2018. – С. 179-185.
  http://apamcs.lnu.edu.ua/index.php/problems2018/problems2018-2019
 36. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І. Метод функцій Гріна для розв’язування крайових задач гетеродифузії двома шляхами / Матеріа¬ли V науково-технічної конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації» присв. пам’яті проф. Б.О.Попова, Львів: ФМІ НАНУ, 2018. – С. 119-125 (за підтримки західноукраїнського об’єднаного осередку ІЕЕЕ). Скачати PDF
  http://www.ipm.lviv.ua/cmits5
 37. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І., Моделювання та прогнозуван¬ня міграції радіоактивних забруднень у грунтах за каскадного розпаду радіонуклідів. – Мат. третьої міжн. конференції „Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища” (Україна, Славутич, 25-27.03.2018 р.). – 14 с.
  https://drive.google.com/file/d/1wOL9qShGh8HgR-2KOPTCHqHpdY4dQFi1/view
 38. Чекурін В.Ф., Химко О.М. Прямі й обернені задачі динаміки газу в довгому трубопроводі. V Науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», Фізико-механічний інститут НАН України, Львів, 4 – 5 жовтня 2018 р. – С.81-83
  http://www.ipm.lviv.ua/cmits5
 39. Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І. Числовий метод знаходження подвійного інтеграла зі змінними верхніми межами / Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3. – С. 38-40.
  www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018
 40. Чернуха О., Білущак Ю., Чапля Є. Функції Гріна задач дифузії двома шляхами / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання", Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2018. –С. 284-288.
  http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf
 41. Chaplya Ye., Chernukha O. Bilushchak Y. Mathematical Modeling and Simulation of Processes of Heterodiffusion with Cascade Decay of Particles / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання", Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2018. –С. 274-283.
  http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf
 42. Чернуха О., Білущак Ю., Чучвара А. Програмний комплекс для моде¬лювання дифузiї у тiлi з пастками за каскадного розпаду мiгруючих частинок / Матеріали 21-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології», Київ: ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2018. С. 98-99.
  http://sait.kpi.ua/media/filer_public/6e/80/6e804b3f-ae13-4899-b336-4daddbd45584/sait2018ebook.pdf
 43. Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І., Пахолок Б. Б., Ментинський С. М. Архітектура пакету комп‘ютерних програм GeterPas1 для кількісного дослідження процесів переносу за каскадних хімічних реакцій / Мате¬ріали наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку української науки», Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 4 (14) – C. 56-65. Скачати PDF
  http://cmm.lviv.ua/files/Vseukr_ХІV_Cher_Bil_Pah_Men.pdf
 44. Чернуха О., Білущак Ю., Чучвара А. Модель гетеродифузії двома шля¬хами при поверхневому забрудненні грунту за каскадного розпаду час¬тинок / Матеріали V міжнародної науково-практичної конф. «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика», Херсон: В-во Херсонської державної морської академії, 2018. – С. 283-287.
 45. Чернуха О.Ю., Ментинський С.М. Моделювання дифузії домішкової речовини в двофазних армованих тілах випадкової структури / Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій», Рівне, 2018. – С. 101-104. Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018
 46. Чучвара А.Є. Метод розв’зування крайових задач термодифузiї в умовах градiєнтних температур за теоремою Дюамеля // Матеріали XХIV Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», (Львів, 26-28 вересня 2018 р.). – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2018. – С. 185-190.
  http://apamcs.lnu.edu.ua/index.php/problems2018/problems2018-2019
 47. Ольга Чернуха, Олеся Власій Моделювання дифузії домішки у багатокомпонентному двофазному випадково неоднорідному середовищі з пастками. – Мат. міжн. наук.-прак. конференції „Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” (Україна, Івано-Франківськ, 14-19.05. 2018 р.). – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – С. 368-372.
  http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf