Новини Центру

МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Векторна алгебра: методичні вказівки і завдання до практичних занять для студентів бакалаврату спеціальності 231 Соціальна робота. / уклад. Р. Р. Столярчук, Ю. І. Білущак.- 18с. Затверджено на засіданні кафедри обчислювальної математики та програмування Протокол № 7 від 1.02.2018. (реєстр. номер № 8015 від 02.04.2018 р.).
  2. Основні поняття з теорії визначників та матриць. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь: методичні вказівки і завдання до практичних занять для студентів бакалаврату спеціальності 231 Соціальна робота. / уклад. Р. Р. Столярчук, Ю. І. Білущак. - 22с. Затверджено на засіданні кафедри обчислювальної математики та програмування Протокол № 7 від 1.02.2018 . (реєстр. номер № 8013 від 02.04.2018 р.).
  3. Елементи математичного аналізу : методичні вказівки і завдання до практичних занять для студентів бакалаврату спеціальності 231 Соціальна робота. / уклад. Р.Р. Столярчук, Ю.І. Білущак. - 18с. Затверджено на засіданні кафедри обчислювальної математики та програмування Протокол № 7 від 1.02.2018. (реєстр. номер № 8012 від 02.04.2018 р.).
  4. Елементи теорії ймовірностей : методичні вказівки і завдання до практичних занять для студентів бакалаврату спеціальності «Соціальна робота». / уклад.: Р.Р. Столярчук, Ю.І. Білущак. - 2018.- 24 с. Затвер-джено на засіданні кафедри обчислювальної математики та програ-мування Протокол № 7 від 1.02.2018. (реєстр. номер № 8014 від 02.04.2018 р.).
  5. Знайомство з середовищем розробки Dev C++. Створення та вико-нання простої програми. Програмування алгоритмів лінійної струк-тури. Обчислення арифметичних виразів з використанням математичних функцій мови C. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №№ 1, 2 з дисципліни «Основи інформатики та програмування» для студентів спеціальності 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали" для першого (бакалаврського) рівня освіти. / Укл.: Гнатів Л.Б., Ментинський С.М., Пелех Я.М., Угрин С.З., 2018. - 20с. Реєстр. № 8182 від 19.06.2018.
  6. Програмування на С алгоритмів розгалуженої структури. Програма для розв’язування алгебраїчних нерівностей. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 для студентів спеціальності 105 – "Прикладна фізика наноматеріали" для першого (бакалаврського) рівня освіти / Укл.: Гнатів Л. Б., Ментинський С.М., Пелех Я. М., Угрин С. З., 2018. - 12 с. Реєстр. № 8184 від 19.06.2018.
  7. Використання вказівників для обробки масивів в С. Пошук в одновимірному масиві. Робота з двовимірними масивами. Двовимірні масиви та вказівники. Методичні вказівки до виконання лабора¬торної роботи № 3 для студентів спеціальності 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали" для першого (бакалаврського) рівня освіти / Укл.: Гнатів Л. Б., Ментинський С. М., Пелех Я. М., Угрин С. З., 2018. - 16 с. Реєстр. № 8185 від 19.06.2018.
  8. Робота із структурами даних та структурованими файлами у програмах на С. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 11 для студентів спеціальності 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали" для першого (бакалаврського) рівня освіти / Укл.: Гнатів Л. Б., Ментинський С. М., Пелех Я. М., Угрин С. З., 2018. - 20с. Реєстр. № 8186 від 19.06.2018.
  9. Програмне розв’язування прикладних задач засобами C/C++. Методичні вказівки до розрахункових робіт №№ 1, 2 з дисципліни «Основи інформатики та програмування» для студентів спеціальності 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали" для першого (бакалаврсь-кого) рівня освіти. / Укл.: Гнатів Л.Б., Ментинський С.М., Пелех Я.М., Угрин С.З., 2018. - 20с. Реєстр. № 8183 від 19.06.2018.