Новини Центру

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

За кордоном

 1. Nahirnyj T., Tchervinka K.: Mathematical modeling of the coupled processes in nanoporous bodies // 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials, June 4-8, 2017, Augustow, Poland. – P.116-117.

В Україні

 1. Білущак Ю, Математичне моделювання дифузії у середовищі з пастками за каскадного розпаду домішок // Матеріали статей між. науково-практичної конф. «Інформаційні технології та компютерне моделювання». – Івано Франківськ: п.Голіней О.М. – 2017. С.342-348.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 2. Бiлущак Ю.I., Гончарук В.Є, Чернуха О.Ю., Чучвара А.Є. Математичне моделювання дифузiйних процесiв у випадкових шаруватих структурах за явного врахування стрибкiв концентрацiї та її похiдної на мiжфазних границях // Матеріали 19-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології» (Київ, 22-25 травня 2017р.), К.:ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2017, С. 38-39.
  http://sait.kpi.ua/media/filer_public/38/b9/38b90ff9-322e-4190-b445-e58ff05759fc/sait2017ebook.pdf
 3. Благітко Б.Я., Мочульський Ю.С., Заячук І.М. Особливості польоту квадрокоптера на малих висотах // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання, матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-20 травня 2017 року., Ів.-Франківськ – Яремче. – С. 363 – 367.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 4. Болжеларський Я., Дмитрук В., Гера Б. Математична модель динамiчної поведiнки рухомої фiзико-механiчної системи при дiї зосереджених та розподiлених сил опору руховi // Матеріали 19-ї міжнар. наук-тех. конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології» (Київ, 22-25 травня 2017р.). – К.:ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2017. – C. 43-45 (340 c.). (Index Google Scholar, Mendeley, CiteULike)
  http://sait.kpi.ua/media/filer_public/38/b9/38b90ff9-322e-4190-b445-e58ff05759fc/sait2017ebook.pdf
 5. Гайвась Б., Дмитрук В., Торський А., Дмитрук А. Пакет програм для дослiдження сушiння зерна пшеницi в газозваженому станi за iмпульсної дiї сушильного агента // Матеріали 19-ї міжнар. наук-тех. конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології» (Київ, 22-25 травня 2017р.). – К.:ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2017. – C. 55-57 (340 c.). (Google Scholar, Mendeley, CiteULike)
  http://sait.kpi.ua/media/filer_public/38/b9/38b90ff9-322e-4190-b445-e58ff05759fc/sait2017ebook.pdf
 6. Гайвась Б.І., Торський А.Р., Дмитрук В.А. Моделювання тріщиностійкості зерна пшениці в імпульсному режимі осушення // Всеукр. наук. тех. конф. «Математичне моделювання та математична фізика». Присвячена 100-річчю від дня народження академ. Митропольського Ю.О. : Матер. конф. – Кременчук : Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, (Кременчук, 3-5 жовтня 2017р.). – С. 42-45 (100 с.).
 7. Гончарук В.Є. Фізико-математична модель зв’язаних теплових, механічних і дифузійних процесів у багатокомпонентних тілах / Гончарук В.Є. // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання (ІТКМ – 2017): матеріали статей міжнародної науково-практичної конференції: Івано-Франківськ – Яремче, 15-20 травня 2017 року. – Івано-Франківськ: 2017. – С. 349-354.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 8. Гончарук Володимир, Чучвара Анастасія Забруднення території Полісся радіонуклідами / Гончарук Володимир, Мохняк Сильвестр, Чучвара Анастасія // Екологія і природокористування в системі оптимізації природи і суспільства: матеріали IV Міжнар. наук. практ. конф., 27-28 квітня 2017 р. – Тернопіль: Крок, 2017. – С. 33-35.
  http://cmm.lviv.ua/files/Chernukha_Liance_Bilushak__Ternopil_2017.pdf
 9. Гончарук В., Білущак Ю., Чернуха О. Моделювання міграції забруднення у середови¬щі з пастками за каскад¬ного розпаду частинок // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конф. «Безпека життєдіяльності на транспорті та вироб¬ництві – освіта, наука, практика». – Херсон: В-во Херсонської державної морської академії, 2017. – С. 341-347.
  https://drive.google.com/file/d/1ECgWupIilmf6P5v-6aVUYbj7AH0eIzXj/view
 10. В.Є. Гончарук. Фактори процесів масоперенесення радіонуклідів у ґрунті / В.Є. Гончарук, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха, Г.Т. Лянце // Семінар «Сталий розвиток – погляд у майбутнє» до 60-річчя д-ра технічних наук, професора, зав. кафедри екології та збалансованого природокористування, заслуженого діяча науки і техніки України Мирослава Мальованого (15 вересня 2017 року): збірник матеріалів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 31
 11. Грицина О., Мороз Г. Вплив локального зміщення маси на приповерхневі явища в кулі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформа¬ційні технології та комп’ютерне моделю¬вання» (Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 382-385.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 12. Грицина О., Кондрат В. Поверхнева енергія деформації і поляризації у межах градієнтної теорії пружних діелектриків з квад¬рупольними електричними момен-тами // Матеріали міжнародної науко¬во-практичної конференції «Інформа¬ційні технології та комп’ютерне моделювання» (Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 331-335.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 13. Андрій Демічковський, Ростислав Грибовський, Василь Ткачек, Адріан Торський Фази пострілу в стрілецьких видах спорту // XIІІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» Львів 22–24 лютого 2017 року. modeling.ldufk.edu.ua
 14. Kondrat V. F., Hrytsyna O. R. A gradient-type continuum theory for thermoelastic nonferromagnetic dielectrics: Accounting for electrics and mass quadrupole moments // The International research and practice conference "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO-2017). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference, 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kiev: SME Burlaka, 2017. – P. 716.
 15. Lopuh Nazariy, Aydinov Sabit Technologies of operational management of cargo transportation // Міжнародна науково-практична конференція Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук матеріали – Івано-Франківськ, 2017.
 16. Любицький Р.І., Гончарук В.Є. Потенційні небезпеки неорганізованого паркування / Любицький Р.І., Гончарук В.Є., Мохняк С.М. // «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 вересня 2017 року) – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 264-268.
  https://drive.google.com/file/d/1ECgWupIilmf6P5v-6aVUYbj7AH0eIzXj/view
 17. Малачівський П. С., Пізюр Я. В., Андруник В. А. Чебишовське наближення сумою полiнома і логарифмiчного виразу з iнтерполюванням // Тези Тринадцятої відкритої конференції ІМФН присвяченої 125-річчю від дня народження Стефана Банаха, Львів, 30-31 Березня 2017 р. // Львів: Видав. Тараса Сороки, – 2017. – С. 92.
 18. Мокрий В.І., Гончарук В.Є. Інформаційні технології проектування геопорталу «Екологічна безпека українсько-польської екологічної мережи» / Мокрий В.І., Мороз О.І., Петрушка І.М., Гончарук В.Є., Бобуш О.А., Гречаник Р.М., Шемелинець І.Л., Урбанек А., Грубіцка Я.,Козінскі М., Грабовскі Т. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб.наук. пр. (за загальною ред.. Ф.В. Зузука) Т.1. – Луцьк: Східноєвроп. нац. університет ім.. Лесі Українки, 2017. – № 14. – С. 3-8.
 19. Мокрий В.І., Гончарук В.Є. Технології формування геоінформаційної системи «Екологічна безпека Червоноградського ГПР» / Мокрий В.І., Мороз О.І., Петрушка І.М., Гончарук В.Є., Чайка О.Г., Гречаник Р.М., Шемелинець І.Л. // Сучасні інформаційні технології у надзвичайних ситуаціях: колективна монографія за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Пуща Водиця, 03-04 жовтня, 2017) за загальною ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво Юстон», 2017. – С. 48-50.
 20. Михайло Марчук, Назарій Лопух, Володимир Харченко, Микола Хом’як Схема методу скінченних елементів стосовно розрахунку шаруватих композитних конструкцій ракетно-космічної техніки // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові – Львів, 2017. – С. 37.
 21. Макєєв В.Ф., Павличко Р.Р., Заячук І.М. Методика вибору оптимальної геометричної форми порожнини в зубі для його лікування ендокоронкою // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання, матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-20 травня 2017 року., Ів.-Франківськ – Яремче. – С. 399 – 403.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 22. Незгода С.П., Дмитрук В.А., Кіт Л.М. Модель гравця сучасної жіночої гандбольної команди вищої спортивної майстерності // Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті. – Львів : ЛДУФК, 2017. С. 43-47. modeling.ldufk.edu.ua
 23. Притула М.Г., Пасечник О.А. Оптимальне керування рухом поїздів в системах формування графіків // «Автоматика -2017» XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління, 13-15 вересня 2017 р. м. Київ. Збірник доповідей. – 2017. – С.98-99.
 24. Притула Н.М., Притула М.Г., Фролов В.А. Керування активними об’єктами в складних системах транспортування і зберігання газу // «Автоматика -2017» XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління, 13-15 вересня 2017 р. м. Київ. Збірник доповідей. – 2017. – С.100-101.
 25. Назар Притула, Мирослав Притула, Олег Гринів Інформаційно-аналітична система для оптимального планування режимів роботи підземних сховищ газу // Матеріали статей між. науково-практичної конф. «Інформаційні технології та компютерне моделювання». – Івано Франківськ: п.Голіней О.М. – 2017. С.410-413
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 26. Назар Притула, Мирослав Притула, Вадим Фролов Оптимальне планування режимів роботи складних газотранспортних систем // Матеріали статей між. науково-практичної конф. «Інформаційні технології та компютерне моделювання». – Івано Франківськ: п.Голіней О.М. – 2017. С.414-417
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 27. П’янило Я., Чернуха О., Гончарук В., Білущак Ю. Математичне моделю¬вання та прогнозування поширення радіоактивних забруднень у припо¬верхневих шарах землі // Семінар «Сталий розвиток – погляд у майбутнє» (Львів, 15 вересня 2017р.), Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017, С. 26.
 28. Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Юрій Борецький, Володимир Череватий Рух рідини в гнучких трубках з врахуванням їх параметрів та наявності джерел. // XIІІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» Львів 22–24 лютого 2017 року. - С.53-62 modeling.ldufk.edu.ua
 29. Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв4, Галина П’янило, Андрій Власов Підходи до аналізу числових рядів. // XIІІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» Львів 22–24 лютого 2017 року. – С. 47-52. modeling.ldufk.edu.ua
 30. Ярослав П’янило, Володимир Череватий Модель неусталеного руху крові в судинах з врахуванням пружності стінок // Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» 15– 20 травня 2017 року Івано-Франківськ – Яремча.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 31. Ярослав П’янило, Галина П’янило, Олег Браташ, Валентина Собко Методи розв’язування крайових задач з використанням дробових похідних за часом // Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» 15– 20 травня 2017 року Івано-Франківськ – Яремча.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 32. П’янило Я.Д., Вавричук П.Г. Дослідження впливу водного фактору на параметри експлуатації підземних сховищ газу // Конференція молодих учених "Підстригачівські читання - 2017": Секція А. Механіка (23–25 травня 2017 року, Львів) – С. 14-16.
 33. Євген Чапля До математичного моделювання транспорту лікарських речовин у деяких біологічних об’єктах // XIІІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» львів 22–24 лютого 2017 року. –С.88-94. modeling.ldufk.edu.ua
 34. Чапля Є., Лянце Г., Чернуха О., Гончарук В. Чинники міграційного процесу радіонуклідів у грунті. // Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", м. Славутич, 25-27 квітня 2017. – С. 291-305.
  http://2017.inudeco.pro/media/mixed_content/results_INUDECO_30_10_2017_CJdJAfw.pdf
 35. Чернуха О., Лянце Г., Бiлущак Ю. Перенесення радіонуклідів грунтовими водами // Матеріали IV Міжнар. науково-практичної конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства». м. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 року. – Тернопіль: Крок, 2017. С. 134-135.
  http://cmm.lviv.ua/files/Chernukha_Liance_Bilushak__Ternopil_2017.pdf
 36. Чернуха О., Гончарук В., Білущак Ю., Чучвара А. Моделювання та прогнозування поширення радіоактивних забруднень у грунтах // Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", м. Славутич, 25-27 квітня 2017. – С. 309-322.
  http://2017.inudeco.pro/media/mixed_content/results_INUDECO_30_10_2017_CJdJAfw.pdf
 37. Чернуха О., Білущак Ю. Математичне та комп’ютерне моделювання процесів конвективної дифузії у двошарових засипних фільтрах води // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (Івано-Франківськ – Яремча, 15-20 травня 2017р.). – Івано-Франківськ: п.Голіней О.М. – 2017. – С. 349-354.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 38. Чучвара А. Комп’ютерне моделювання дифузійних потоків водню у шаруватому композиті мідь-залізо за арксинус-розподілу включень // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (Івано-Франківськ – Яремча, 15-20 травня 2017р.). – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. – С. 307-310.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 39. Чекурін В.Ф., Хімко О.М. Математичні моделі, методи та алгоритми виявлення та ідентифікації витоків у магістральних газопроводах // «Автоматика -2017» XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління, 13-15 вересня 2017 р. м. Київ. Збірник доповідей. – 2017. – С.49-50.
 40. Chekurin V., Khymko O. Mathemetical model for propagation of long acoustic waves in the flow of a gas pipeline/ Proceedings of XXII International Seminar/Workshop on direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED).– Dnipro, Ukraine September 25-28 2017.– Pp 80 - 83
 41. Химко О., Чекурін В. Моделювання структури програмного комплексу для управління газотранспортними системами// Міжнародна науково-практична конф. «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»: матеріали доповідей (Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р.). – 2017. – С. 28-31.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view