МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Гайвась Б.І., Торський А.Р., Дмитрук В.А. Моделювання тріщиностійкості зерна пшениці в імпульсному режимі осушення // Всеукр. наук. тех. конф. «Математичне моделювання та математична фізика». Присвячена 100-річчю від дня народження академ. Митропольського Ю.О. : Матер. конф. – Кременчук : Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, (Кременчук, 3-5 жовтня 2017р.). – С. 42-45 (100 с.).
 2. В.Є. Гончарук. Фактори процесів масоперенесення радіонуклідів у ґрунті / В.Є. Гончарук, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха, Г.Т. Лянце // Семінар «Сталий розвиток – погляд у майбутнє» до 60-річчя д-ра технічних наук, професора, зав. кафедри екології та збалансованого природокористування, заслуженого діяча науки і техніки України Мирослава Мальованого (15 вересня 2017 року): збірник матеріалів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 31
 3. Грицина О., Мороз Г. Вплив локального зміщення маси на приповерхневі явища в кулі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформа¬ційні технології та комп’ютерне моделю¬вання» (Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 382-385.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 4. Грицина О., Кондрат В. Поверхнева енергія деформації і поляризації у межах градієнтної теорії пружних діелектриків з квад¬рупольними електричними момен-тами // Матеріали міжнародної науко¬во-практичної конференції «Інформа¬ційні технології та комп’ютерне моделювання» (Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 331-335.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 5. Андрій Демічковський, Ростислав Грибовський, Василь Ткачек, Адріан Торський Фази пострілу в стрілецьких видах спорту // XIІІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» Львів 22–24 лютого 2017 року. modeling.ldufk.edu.ua
 6. Kondrat V. F., Hrytsyna O. R. A gradient-type continuum theory for thermoelastic nonferromagnetic dielectrics: Accounting for electrics and mass quadrupole moments // The International research and practice conference "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO-2017). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference, 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kiev: SME Burlaka, 2017. – P. 716.
 7. Lopuh Nazariy, Aydinov Sabit Technologies of operational management of cargo transportation // Міжнародна науково-практична конференція Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук матеріали – Івано-Франківськ, 2017.
 8. Михайло Марчук, Назарій Лопух, Володимир Харченко, Микола Хом’як Схема методу скінченних елементів стосовно розрахунку шаруватих композитних конструкцій ракетно-космічної техніки // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові – Львів, 2017. – С. 37.
 9. Макєєв В.Ф., Павличко Р.Р., Заячук І.М. Методика вибору оптимальної геометричної форми порожнини в зубі для його лікування ендокоронкою // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання, матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-20 травня 2017 року., Ів.-Франківськ – Яремче. – С. 399 – 403.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 10. Незгода С.П., Дмитрук В.А., Кіт Л.М. Модель гравця сучасної жіночої гандбольної команди вищої спортивної майстерності // Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті. – Львів : ЛДУФК, 2017. С. 43-47. modeling.ldufk.edu.ua
 11. Притула М.Г., Пасечник О.А. Оптимальне керування рухом поїздів в системах формування графіків // «Автоматика -2017» XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління, 13-15 вересня 2017 р. м. Київ. Збірник доповідей. – 2017. – С.98-99.
 12. Притула Н.М., Притула М.Г., Фролов В.А. Керування активними об’єктами в складних системах транспортування і зберігання газу // «Автоматика -2017» XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління, 13-15 вересня 2017 р. м. Київ. Збірник доповідей. – 2017. – С.100-101.
 13. Назар Притула, Мирослав Притула, Олег Гринів Інформаційно-аналітична система для оптимального планування режимів роботи підземних сховищ газу // Матеріали статей між. науково-практичної конф. «Інформаційні технології та компютерне моделювання». – Івано Франківськ: п.Голіней О.М. – 2017. С.410-413
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 14. Назар Притула, Мирослав Притула, Вадим Фролов Оптимальне планування режимів роботи складних газотранспортних систем // Матеріали статей між. науково-практичної конф. «Інформаційні технології та компютерне моделювання». – Івано Франківськ: п.Голіней О.М. – 2017. С.414-417
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 15. П’янило Я., Чернуха О., Гончарук В., Білущак Ю. Математичне моделю¬вання та прогнозування поширення радіоактивних забруднень у припо¬верхневих шарах землі // Семінар «Сталий розвиток – погляд у майбутнє» (Львів, 15 вересня 2017р.), Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017, С. 26.
 16. Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Юрій Борецький, Володимир Череватий Рух рідини в гнучких трубках з врахуванням їх параметрів та наявності джерел. // XIІІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» Львів 22–24 лютого 2017 року. - С.53-62 modeling.ldufk.edu.ua
 17. Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв4, Галина П’янило, Андрій Власов Підходи до аналізу числових рядів. // XIІІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» Львів 22–24 лютого 2017 року. – С. 47-52. modeling.ldufk.edu.ua
 18. Ярослав П’янило, Володимир Череватий Модель неусталеного руху крові в судинах з врахуванням пружності стінок // Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» 15– 20 травня 2017 року Івано-Франківськ – Яремча.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 19. Ярослав П’янило, Галина П’янило, Олег Браташ, Валентина Собко Методи розв’язування крайових задач з використанням дробових похідних за часом // Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» 15– 20 травня 2017 року Івано-Франківськ – Яремча.
  https://drive.google.com/file/d/0B77gFZwLF9WpZkp1MkQwSGF5MW8/view
 20. П’янило Я.Д., Вавричук П.Г. Дослідження впливу водного фактору на параметри експлуатації підземних сховищ газу // Конференція молодих учених "Підстригачівські читання - 2017": Секція А. Механіка (23–25 травня 2017 року, Львів) – С. 14-16.
 21. Чапля Є., Лянце Г., Чернуха О., Гончарук В. Чинники міграційного процесу радіонуклідів у грунті. // Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", м. Славутич, 25-27 квітня 2017. – С. 291-305.
  http://2017.inudeco.pro/media/mixed_content/results_INUDECO_30_10_2017_CJdJAfw.pdf
 22. Чернуха О., Лянце Г., Бiлущак Ю. Перенесення радіонуклідів грунтовими водами // Матеріали IV Міжнар. науково-практичної конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства». м. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 року. – Тернопіль: Крок, 2017. С. 134-135.
  http://cmm.lviv.ua/files/Chernukha_Liance_Bilushak__Ternopil_2017.pdf