Новини Центру

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Bilushchak Yu. I., Chernukha O.Y., Davydok A.Y., Goncharuk V.Y. Mathematical model for mass flow in a strip with randomly disposed sublayer of stochastical thickness // System analysis and information technologies: 18-th International conference SAIT 2016. Proceedings. – Kyiv: ESC “IASA” NTUU “KPI”, 2016. – P. 24-25.
 2. Білущак Ю.І., Гончарук В.Є., Давидок А.Є., Чернуха О.Ю. Математичне та ком¬п’ютерне моделювання двошарового засипного фільтра очистки води // Мате¬ріали ІV науково-технічної конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації» присв. пам’яті проф. Б.О.Попова. – Львів: ФМІ НАНУ, 2016. – С. 162-166. IEEE (ІЕЕЕ MTT/ED/AP/СPMT/SSC West Ukrainian Charter).
 3. Білущак Ю.І., Гончарук В.Є., Чернуха О.Ю., Чучвара А.Є. Числові методи для комп’ютерного моделювання довговічності роботи двошарового фільтра води // Матеріали ХV Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів». – Кременчук: В-во КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2016. – С. 118-120.
 4. Білущак Ю. Комп’ютерне моделювання других моментів випадкового поля концентрації в півпросторі з ерлангівський розподілом шаруватих включень // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей міжнародної науково-практичної конференції м. Івано-Франківськ, 2016. – С. 195-197.
 5. Б. Благітко, І. Заячук, Ю. Мочульський Вплив ухилу поверхні на злет і приземлення квадрокоптера в автоматичному режимі польоту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ”Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” (Івано-франківськ-Яремче, 23-28 травня 2016). С.
 6. Б. Благітко, І. Заячук, Ю. Мочульський Моделювання автономного польоту квадрокоптера на малих висотах // Матеріали VIII-ої Українсько-польської науково-практичної конференції ” Електроніка та інформаційні технології ( ЕлІТ -2016 ) ” (Львів-Чинадієво, 27-30 серпня 2016). С. 151-153.
 7. Б.І. Гайвась, В.А. Дмитрук, А.Р. Торський, А.А. Дмитрук Сушіння зерна в імпульсному режимі агента сушіння з врахуванням шаруватості структури зернини.. Міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні технології (Київ , 2016)
 8. Б.І Гайвась, А.Р. Торський, В.А. Дмитрук Математична модель термомеханодифузії при сушінні зерна з врахуванням двошаровості окремої зернини. Міжнародна наукова конференція. ’’Сучасні проблеми термомеханіки’’. (Львів, ІППММ, 2016).
 9. Гера Б.В., Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Білущак Ю.І., Давидок А.Є. Відтворення швидкості вітру в заданих точках регіону на висотах роботи вітроенергетичних установок за даними метеопостів // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика». – Херсон: В-во Херсонської державної морської академії, 2016. – С. 257-261.
 10. Грицина О. До побудови градієнтного типу моделі термопружних тіл // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання". (Івано-Франківськ-Яремче, 23-28 травня 2016 р.) – 2016. – С. 138-139.
 11. Гончарук В. Моделювання процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду речовини // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання». – Івано-Франківськ, 2016. – 152-154.
 12. Гончарук В.Є., Яворівська Н.М. Безпека людини в архітектурному середовищі // Збірник матеріалів 4-го Міжнародного конгресу «Захист нав¬колишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористуван¬ня». – Львів: ТзОВ «Західноукраїнський консалтинг центр», 2016 р. – С 201.
 13. Давидок А. Комп’ютерне моделювання кореляційної функції бета-розподілу для випадкових структур // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання». – Івано-Франківськ, 2016. – С. 192-194.
 14. Kondrat V. F., Hrytsyna O. R. A gradient-type continuum theory for thermoelastic dielectrics: Accounting for mass and charge transfer due to structural changes // The International research and practice conference "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO-2016). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference, 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Lviv: Eurosvit, 2016. – P. 595.
 15. Кондрат В., Грицина О. Локально градієнтна електротермомеханіка неферомагнітних поляризовних тіл за урахування локального зміщення маси та електричних квадрупольних моментів // Матеріали V науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експ¬луатації машинобудівних конструкцій» (Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). – 2016. – С. 31-32.
 16. Кондрат В., Грицина О. Математичні моделі нелокальної механіки спряжених полів // Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць / за заг. ред. Р. М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2016. – С. 90-91. Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016.
 17. Кондрат В., Грицина О. До формулювання рівнянь локально градієнтної електромагнітомеханіки діелектриків // Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць / за заг. ред. Р. М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2016. – С. 92. Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016.
 18. Любицький Р.І., Гончарук В.Є. Небезпека вуличного паркування у м. Львів з огляду сталого розвитку історичного міста // Збірник матеріалів 4-го Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». – Львів: ТзОВ «Західноукраїнський консалтинг центр», 2016 р. – С 211.
 19. Лянце Г.Т., П’янило Г.М., Собко В.Г. Апроксимація функцій ортогональними та біортогональними рядами // IV науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації»– Львів 2016, – С. .
 20. Малачівський П. С., Монцібович Б. Р. Рівномірне наближення функції двох змінних // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць ІV наук.-техн. конф., Львів, 28-30 вересня 2016 р. // Львів: ФМІ НАНУ, – 2016. – C. 179-180.
 21. Матвійчук Я.М., Малачівський П. С. Порівняння ідентифікацій математичних макромоделей у трьох метриках – гауссовій, чебишовській та L1 // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць ІV наук.-техн. конф., Львів, 28-30 вересня 2016 р. // Львів: ФМІ НАНУ, – 2016. – C. 116-122.
 22. Р.С. Мусій, Х.Т. Дрогомирецька, О.Г. Орищин, А.Р. Торський Термонапружений стан електропровідної пластини з тонким покриттям за дії електромагнітного імпульсу // Міжнародна конференція: “Математичні проблеми технічної механіки – 2016”, - Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Київ-2016.
 23. Я. Д. П’янило, Н. Б. Лопух, О. Б. Браташ. Використання дробових похідних за часом для дослідження фільтрації газу в пористих середовищах // Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» – Івано-Франківськ 2016, – С. 133–134.
 24. Ярослав П’янило, Антоніо Бернатовський, Юрій Михайловцев Математичне моделювання об’єктів і процесів у природних та біологічних системах в екстремальних умовах / XIІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» // Львів – Вижниця 18–20 травня 2016 року.
 25. Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Назар Штангрет Постановка та розв’язки задач теплопровідності та термодифузії для об’єктів у екстремальних умовах / XIІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» // Львів – Вижниця 18–20 травня 2016 року.
 26. П’янило Ярослав, Вавричук Петро Моделювання процесу відбирання газу з водоносних пластів. Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць / за заг. ред. Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.– 2016.– Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016 c.114-115
 27. П’янило Я. Д., Лопух Н. Б., П’янило Г. М., Браташ О. Б. Деякі методи розв’язування диференціальних рівнянь із використанням дробових похідних за часом // IV науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації»– Львів 2016, – С. 67–71.
 28. Я. Д. П’янило, А. Т. Лянце, Г. М. П’янило, О. Б. Браташ, В. О. Собко. Використання спектральних розкладів в задачах математичної фізики // XXII Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» – Львів ЛНУ 2016, – С. 165–168.
 29. Чернуха О. Моделювання стаціонарних процесів тепло-провідності в тілах випадкової структури з використанням діаграм Фейнмана // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей міжнародної науково-практичної конференції м. Івано-Франківськ, 23-28 травня 2016р. Супрун В.П. 2016. – 195-197.
 30. Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Білущак Ю.І., Давидок А.Є. Комп’ютерне моде¬лювання роботи двошарового засипного фільтра води // Збірник наукових праць ХV міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життя і діяль¬ності людини – освіта, наука, пактика». – Київ: «Темпо», 2016. – С. 312-316.
 31. Чернуха О., Білущак Ю. Моделювання усередненого поля концентрації у випадкових шаруватих структурах з урахуванням Стрибків шуканої функції на міжфазних границях // Сучасні проблеми термо¬механіки: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2016. – Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016. – С. 135-136.
 32. Чернуха О., Давидок А. Моделювання випадкових потоків маси у двофазній смузі з арксинус-розподілом шаруватих включень // Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2016. – Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016. – С. 137-138.