Новини Центру

СТАТТІ

 1. Karoly Bretz, Bohdan Vinohraddsky, Anatoly Lopatyev, Csaba Nyakas Balance of Sharpshooters While Aiming With High Precision // Global Journal for Research Analysis. Volume -5, Issue -5, May – 2016. – P.279-282.
 2. Chernukha O. Yu., Goncharuk V. E., Davydok A. E. Mathematical modeling of the processes of thermodiffusion of the decaying substance in a stochastically inhomogeneous layered strip // Journal of Mathematical Sciences. – 2016. – 217, No. 3. –P. 312–329. (Scopus, Web of Science) (перекладна стаття)
 3. Olesia Vlasii, Olga Chernukha Mathematical and computer modelling of soil pollution spread with a random sublayer // Information technology in selected areas of management. – 2016. –V 1. – P. 145-151.
 4. Chernukha O., Bilushchak Y. Mathematical modeling of random concentration field and its second moments in a semispace with erlangian disrtibution of layered inclusions // Task Quarterly. – 2016. – Vol. 20, No. 3. – P.(індексується у INSPEC databases, BazTech).
 5. Anatolij Lopatiev, Olga Ivashchenko, Oleg Khudolii, Yaroslav Pjanylo, Sergii Chernenko, & Tetiana Yermakova Systemic approach and mathematic modeling in physical eduation and sports. // Journal of Physical Education and Sport, (2016), 16 (4).
 6. Matviychuk Yaroslav, Malachivskyy Peter, Matviychuk Olga Comparisons of the identification of mathematical macromodels in three metrics-Gaussian, Chebyshev, L1 //13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET). – IEEE, 2016. – P. 108-110. (індексується в міжнародній науково-метричній базі Scopus)
 7. Jaroslav Pyanylo, Petro Vavrychuk Determining the gas-water contact Moving boundary in underground gas storage operation // Task Quarterly. – 2016. – Vol. 20, No. 1, pp. 29–37.
 8. Б. Благітко, Ю. Мочульський, І. Заячук Моделювання процесу злету та приземлення безпілотного квадрокоптера з похилої поверхні в автоматичному режимі польоту / // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології.-2016.- Вип..-С.
 9. Bozhenko B., Nahirnyj T., Tchervinka K. To modeling admixtures influence on the size effects in a thin film // Mathematical modeling and computing. – Vol.3, No.1, 2016. – pp.12-22. – Режим доступу: http://jmmc.lp.edu.ua/files/wcms[48]2016_3_1_012_022.pdf
 10. А. Власов, А. Демічковський, О. Іващенко, А. Лопатьєв, М. Пітин, Я. П’янило, О. Худолій Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів / Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2016, № 23, с.17-28.
 11. Богдана Гайвась, Вероніка Дмитрук, Анатолій Дмитрук Сушіння зерна в активних гідродинамічних режимах з урахуванням шаруватості його структури .// Фізико- математич¬не моделювання та інформаційні технології.2016. Вип.23. С.29 -41.
 12. Богдана Гайвась, Вероніка Дмитрук, Анатолій Дмитрук Визначення напружено-деформованого стану зернини в залежності від її місцерозміщення в газозваженому стані в імпульсному режимі осушення. .// Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології.2016. Вип.24. С.20-33.
 13. Грицина О. Модель термопружного твердого розчину з урахуванням необоротності та інерції локального зміщення маси // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 23. — С. 81-91.
 14. Грицина О. Електротермомеханіка неферомагнітних поляризовних твердих тіл за врахування тензорної природи локального зміщення маси // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – 58, № 3. – С. 111–121.
 15. Грицина О. Узагальнена континуально-феноменологічна модель в’язкої рідини: урахування локаль¬ного зміщення маси // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 59, №1. – 2016.
 16. Давидок А., П’янило Я., Чернуха О. Залежність поведінки усередненого потоку маси у багатошаровому тілі від похибки вхідних даних // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 22. – С. 41-52.
 17. Давидок А. Функція кореляції та дисперсія ймовірнісного бета-розподі¬лу // Прикладні проблеми механіки і математики. – 8 с.
 18. Чернуха О., Гончарук В., Білущак Ю., Давидок А. Пакет програм “FlowRan” для дослідження дифузійних потоків у випадкових шаруватих структурах // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 106-119. (фахове видання, журнал індексується у базі даних російського індексу наукового цитування (РІНЦ), науковій електронній бібліотеці «КІБЕРЛЕНІНКА»).
 19. Чернуха О. Рівняння дифузії в шаруватих структурах з урахуванням не¬ідеаль¬них умов контакту // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 22. – С. 142-149.
 20. Чернуха О., Чучвара А. Моделювання потоків домішкової речовини у випадковій шаруватій смузі з ймовірним розташуванням включень біля границь тіла // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 10 с.
 21. Hrytsyna O., Kondrat V. Gradient theory of the elastic material accounting for the local displacement of mass // Archive of mechanics
 22. Kondrat V., Hrytsyna O. Local gradient theory for thermoelastic dielectrics: accounting for mass and electric charge transfer due to structural changes // Nanoscale Research Letters
 23. Грицина О. До питання поширення поверхневих SH хвиль в ізотропному півпросторі // Фізико-хімічна механіка матеріалів
 24. Кондрат В., Грицина О. Рівняння локально градієнтної електромагнітотермомеханіки поляризов¬них неферомагнітних тіл за урахування квадрупольних електричних моментів // Мат. методи та фіз.-мех. Поля
 25. Chernukha O., Bilushchak Y. Mathematical modeling of random concentration field and its second moments in a semispace with erlangian disrtibution of layered inclusions // Task Quarterly. – 2016. – Vol. 20, No. 3. – P.(індексується у INSPEC databases, BazTech).
 26. Чернуха О., Чучвара А. Моделювання потоків домішкової речовини у випадковій шаруватій смузі з ймовірним розташуванням включень біля границь тіла // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 10 с.