Новини Центру

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Антонов С.И., Демічковський А.П., Лопатьєв А.О., Ткачек В.В. Аналіз фаз пострілу під час виконання стрілецьких вправ // Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (12-15 травня 2015 року, м. Львів-Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків: «ОВС», 2015. С. 39-43.
 2. Білущак Ю. І., Гончарук В. Є., Давидок А. Є., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання взаємозв’язних теплових і дифузійних процесів з урахуванням розпаду домішки у двофазній стохастично неоднорідній багатошаровій смузі // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів». – Рівне: РВВ РДГУ, 2015. – С. 30.
 3. Білущак Ю. І., Гончарук В. Є., Давидок А. Є., Чернуха О. Ю. Пакет про-грам для розв’язування крайових задач дифузії у випадкових структурах // Збірник наукових праць XХІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів: ЛНУ ім. І. Фран-ка. – С. 63-66.
 4. Bilushchak Yu. I., Chernukha O. Yu., Gera B. V., Goncharuk V. Ye. Software for description of diffusion by two ways with cascade particle decay // System analysis and information technologies: 17-th International conference SAIT 2015. Proceedings. – Kyiv: ESC “IASA” NTUU “KPI”, 2015. – P. 23-24.
 5. Благітко Б., Мочульський Ю., Заячук І., Новак Р. Програмно-апаратна реалізація руху безпілотного робота-трициклу по обмеженій площині із перешкодами // Матеріали VII-0ї Українсько-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2015 р.)” - Львів-Чинадієво: ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. – С.135-138.
 6. Боженко Б.Л., Нагірний Т.С., Червінка К.А. Про вплив домішки на розмірні ефекти у тонкій плівці // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.10.
 7. Б.Л.Боженко, Л.М.Кіт, Т.С.Нагірний. До питання керування складними технічними системами // В Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: - APAMCS 2015 : XXI всеукраїнська наукова конференція. Львів, Україна, 2015. - Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2015, с. 72-74
 8. Власов А.П., Лопатьєв А.О., Мандрик І. Моделювання тренувального процесу кульовиків високої кваліфікації із застосуванням комплексних засобів контролю // Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (12-15 травня 2015 року, м. Львів-Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків: «ОВС», 2015. С. 19-22.
 9. Гайвась Б.І. Сушіння зерна в імпульсному режимі агента сушіння з врахуванням шаруватості структури зернини // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.45-48.
 10. Гера Б.В., Торський А.Р., Дмитрук В.А. Моделювання дифузії в тонких плівках з урахуванням конвективної складової // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.50-51.
 11. Гончарук В. Є., Білущак Ю. І., Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання міграції забруднень у грунті з кругового джерела на поверхні // Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції. “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. – Харків; 2015. С. 48-50.
 12. Грицина О. Р. До поширення хвиль Релея в п’єзоелектричному півпросторі / O. Р. Грицина // Зб. матеріалів ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів», м. Кременчук, 6–8 листопада 2015 р. – Кременчук, 2015.
 13. Грицина О. Р. До визначення поверхневої енергії деформації твердих діелектричних тіл / O. Р. Грицина // Зб. матеріалів науково-технічної конференції: "Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент" (INTERPOR'15), Львів, 22-24 вереся 2015 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С.15.
 14. Давидок А. Є., Білущак Ю. І., Чернуха О. Ю. Комп’ютерне моделюван¬ня потоків домішкової речовини у двофазних тілах випадково неоднорідної шаруватої структури з включеннями стохастичної товщини // Матеріали ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів». – Кременчук: В-во КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2015. – 2с.
 15. Давидок А. Є. Дифузійні потоки у стохастично неоднорідній смузі з прошарком випадкової товщини за рівномірного розподілу [Електронний ресурс] // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2015». – Режим доступу:http://iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Davydok.pdf
 16. Давидок А. Є. Дифузійні потоки домішки у випадкових шаруватих структурах з включеннями стохастичної товщини. // Матеріали науков-тех-нічної конференції «Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експери-мент» (INTERPOR’15). – Львів: В-во Львівської політехніки, 2015. – C. 52-53.
 17. Dmytruk V.A. Computer simulation of anesthetic propagation during epidural anesthesia // Proceedings of the Third Conference Mathematics for Life Sciences, Rivne, September 15-19, 2015, pp. 11–12 (60). (IRSES)
 18. Калініченко О.М., Лопатьєв А.О. Методичний прийом залучення механізмів керування типу «рухи без мети» як засіб формування ефективних рухових навичок стрільців // Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (12-15 травня 2015 року, м. Львів-Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків: «ОВС», 2015. С. 11-14.
 19. Кубік Ю., Чапля Є.Я., Цєшко М. Термодинаміка рівноваги пористих насичених середовищ // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. – С.63-64.
 20. Лопатьєв А.О., Власов А.П., Трач В.М., Попов Д.В. Енергоінформаційна та гравітаційна взаємодія аналізі рухових дій // Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (12-15 травня 2015 року, м. Львів-Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків: «ОВС», 2015. С. 3-7.
 21. Назарій Лопух, Михайло Марчук, Володимир Харченко Моделювання властивостей композиту як ортотропного матеріалу // 12-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові – Львів, 2015. – С. 72
 22. Малачівський П. С., Пізюр Я. В., Данчак Н. В., Оразов Е. Б. Властивості чебишовського наближення експоненційним виразом // Праці міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)”, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В. C. Михалевича. – Київ: Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2015. – C. 25-26.
 23. Матвіїв А. М., Малачівський П. C. Алгоритм адаптивної адаптації електронних видань для незрячих реципієнтів / Тези доповідей студентської наукової конференції (20-22 травня 2015 р.). – Львів, 2015.– С. 71.
 24. Мороз Г. І., Токовий Ю. В. Аналітичний метод розв’язування плоских задач теорії пружності для просторово-неоднорідних тіл // Матеріали ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів». – Кременчук: В-во КрНУ ім. Михайла Остро¬градського, 2015. – 2с.
 25. Нагірний Т.С., Червінка К.А. Локальна не лінійність та розмірні ефекти модулів пружності // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.26-27.
 26. Незгода С.П., Дмитрук В.А. Моделі позиційного нападу в гандболі // Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (12-15 травня 2015 року, м. Львів-Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків: «ОВС», 2015. С. 23-26. (95 с.)
 27. П’янило Я.Д., Гладун С.В., Притула М.Г., Притула Н.М., П’янило Г.М. Розрахунок режимних параметрів роботи підсистеми транспорту газу пласт підземного сховища-магістральний газопровід // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.67-69.
 28. П’янило Я.Д., Притула М.Г., Притула Н.М., Лопух Н.Б. Математичне моделювання динамічних процесів в основних технологічних об’єктах при транспортуванні газу // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.70-71.
 29. П’янило Я.Д., Твардовська С.Р. Уточнення характеристик пористого середовища за відомими параметрами електричного поля // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.72.
 30. П’янило Г. М., Васюник М. Є., Васюник І. Р. Апроксимація функцій двох змінних многочленами Якобі // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми матема¬тичного моделювання та обчислювальних методів» 19-22 лютого 2015 р. м. Рівне. — 2015. — С. 137.
 31. П’янило Я., П’янило Г., Васюник М., Васюник І. Ортогональні многочлени в задачах апроксимації функцій двох змінних // ХІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» 12-15 травня 2015 р. м. Харків. — Харків: «ОВС», 2015. — С. 83-87.
 32. П’янило Я.Д., Собко В.Г., П’янило Г.М. Застосування квазіортогональних поліномів в задачах обробки цифрової інформації та математичного моделювання // ХІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» 12-15 травня 2015 р. м. Харків. — Харків: «ОВС», 2015. — С. 88-92.
 33. Чапля Є.Я., Оведик Я., Щупацка П. Математичне моделювання процесів переносу в пористих матеріалах насичених водним електролітом // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.76-78.
 34. Chaplya Ye. Ya., Chernukha O. Yu., Davydok A. Ye., Pabyrivskyi V. V. Dif-fusion equation for a mass flux and problem of initial and boundary conditions // System analysis and information technologies: 17-th International conference SAIT 2015. Proceedings. – Kyiv: ESC “IASA” NTUU “KPI”, 2015. – P. 25-26.
 35. Чернуха О., Гончарук В., Давидок А. Моделювання потоків маси у ви-падково неоднорідній шаруватій смузі за трикутного розподілу товщини включень // Дванадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2015. – C. 46-47.
 36. Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Білущак Ю.І. Процеси масоперенесення в багатокомпонентному середовищі за каскадного розпаду частинок // Матеріали науков-технічної конференції «Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент» (INTERPOR’15). – Львів: В-во Львівської політехніки, 2015. – C. 79-80.