Новини Центру

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Білущак Ю. Пакет програм для комп’ютерного моделювання дифузії домі¬шок у випадково неоднорідній шаруватій структурі // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. «Математичні проблем механіки неоднорідних структур». – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. 17-19.
 2. Боженко Б.Л.// Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. «Математичні проблем механіки неоднорідних структур». – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. 19-21.
 3. Боженко Б.Л.// Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. «Математичні проблем механіки неоднорідних структур». – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. 21-22.
 4. Бiлущак Ю. I., Гончарук В. Є., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання процесiв дифузiї за каскадного розпаду мiгруючих речовин // Матеріали 16-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології» (Київ, 26-30 травня 2014р.). – Київ: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2014. – C. 57-58.
 5. Власій О.О., Чернуха О.Ю. Моделювання процесів гетеродифузії двома шляхами у випадково неоднорідному тришаровому тілі // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. «Математичні проблем механіки неоднорідних структур». – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. 29-31.
 6. Власій О.О., Чернуха О.Ю. Моделювання перенесення забруднюючих домішок у грунті з випадковим прошарком // 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність збалансоване природокорис¬тування. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. – С. 18.
 7. Гера Б.В., Гончарук В.Є., Дмитрук В.А., Пабирівський В.В. Програмнй засіб для розрахунку концентрації та потоків речовини при конвективно-дифузійному переносі в періодичних структурах // Матеріали 16-ї Міжнар. наук.-техн. конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології» (м. Київ, 26-30 травня 2014р.) – Київ: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2014. – C. 69-70.
 8. Гончарук В.Є, Білущак Ю.І., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Прогнозування по¬ширення забруднення у грунті на основі математичних моделей гетеродифузії з урахуванням пасток та розпаду // 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність збалансоване природокорис¬тування. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. – С.23.
 9. Гончарук В.Є., Давидок А.Є., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Моделювання процесів термодифузії розпадної домішкової речовини у двофазній стохастично неоднорідній шаруватій смузі // Матеріали I Міжнар., XХ Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С. 72-73.
 10. Гончарук В.Є., Мохняк С.М., Любицький Р.І., Кричевець Є.О. Виховання культури безпеки у майбутніх спеціалістів архітектурного профілю // Збірник наукових праць ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» (м. Київ, 15-16 травня 2014р.) – Київ: ТОВ «Талком», 2014. – С.72-76.
 11. Грицина О. Вплив кривини поверхні на приповерхневу неоднорідність електромеханічних полів у тілах циліндричної геометрії. // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. «Математичні проблем механіки неоднорідних структур». – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. .
 12. Давидок А.Є. Дослідження парного взаємовпливу шарів на усереднений дифузійний потік у двофазній шаруватій смузі // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2014». – 2с. – Режим доступу: http://194.44.153.36:8080/chyt2014/theses/Davydok.pdf
 13. Давидок А. Є Моделювання випадкових потоків маси у двофазній багатошаровій смузі з урахуванням парного взаємовпливу шарів за бета-розподілу включень // Тези доповідей ХІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів». – Кременчук: В-во КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2014. – 2с.
 14. Давидок А.Є., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Моделювання випадкових дифузійних потоків у двофазній багатошаровій смузі за ненульової по-чаткової концентрації домішки з урахуванням парного взаємовпливу шарів // Матеріали ІІІ Наук.-техн. конф. «Обчислювальні методи і системи перетво¬рення інформації». – Львів: ФМІ НАНУ, 2014. – С. 63-66.
 15. Дмитрук В.А., Білущак Ю.І., Гера Б.В. Пакет програм розрахунку дифузії в регулярних структурах з конвективними явищами періодичного характеру // Матеріали ІІІ Наук.-техн. міжнар.конференції «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях». – Харків: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2014. – С.114-117.
 16. Дмитрук В.А., Гера Б.В., Пабирівський В.В. Комп’ютерне моделювання дифузійних потоків з урахуванням розпаду частинок та періодичного харак¬теру конвективних явищ // Тези доповідей ХІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів». – Кременчук: В-во КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2014. – 2с.
 17. Калініченко О.М., Лопатьєв А.О. Аналіз педагогічних прийомів які використовуються для формування оптимальних рухових навичок спортсменів стрілецьких видів спорту // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті», 2014 – С.6-8.
 18. Лопатьєв А., Трач В., Заячук І., Кіт Л., Бретц К. Інформаційні технології та медико-біологічні проблеми спорту
 19. Лопатьєв А.О., Рибак Л.І., Виноградський Б.А., Рибак О.Ю. Моделювання інерційних змагальних навантажень на тренажері-симуляторі спортивного автомобіля
 20. Лопатьєв А.О., Ткачек В.В., Власов А.П. Біотехнічні системи в стрілецьких видах спорту // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті», 2014 – С.19-22.
 21. Лопатьєв А.О., Трач В.М. Бретц К. Керування рухами людини в спорті // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті», 2014 – С.23-26.
 22. Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Мінімаксне наближення експоненційним виразом // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць ІІІ наук.-техн. конф., Львів, 25-26 вересня 2014 р. // Львів: ФМІ НАНУ, – 2014. – C. 177-179.
 23. Медведів А.Р., Дмитрук В.А. Жуль Верн. Науково-технічна термінологія його романів та її переклад // Матеріали І Міжнар. конф. «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 69-75 (156 с.).
 24. Мокрий В.І., Біляк М.В., М’якуш І.І., Гончарук В.Є. Інформаційне забезпечення моніторингу водно-болотних угідь біосферного резервату «Росточчя» // Матеріали ІІІ Міжнар. науково-практичного столу «Екологія водно-болотних угідь і торфовищ» (м. Київ, 5 лютого 2014р.). Збірних наукових статей. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2014. – С.170-174.
 25. Мокрий В.І., Гончарук В.Є., М’якуш І.І., Біляк М.В. Екологічна безпека транскордонного біосферного резервату «Розточчя» // 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність збалансоване природокористування» (м. Львів, 17-19 вересня 2014р.). Збірник матеріалів. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. – С.36.
 26. Нагірний Т.С., Cеник Ю.А., Червінка К.А. До опису рівноважного стану електропровідного неферомагнітного локально неоднорідного твердого тіла // І міжнар., ХХ всеукраїнська наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», Львів, 2014. – Львів, Львів. нац. ун-ет ім. Івана Франка, 2014. – С.111-112.
 27. Нагірний Т.С., Червінка К.А. Приповерхнева неоднорідність у локально градієнтній термомеханіці // І міжнар., ХХ всеукраїнська наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», Львів, 2014. – Львів, Львів. нац. ун-ет ім. Івана Франка, 2014. – С.113-114.
 28. Новосад І.С., Глосковська Н.К., Гончарук В.Є., Кравчук І.М. Вплив домішки йоду на спектральні характеристики кристалів CdBr2:CuBr і CdBr2:MnCl2 // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Молодих вчених та студентів (м. Луцьк, 24-25 жовтня 2014р.) / МОН України, Луцький національний технічний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С.79-81.
 29. П’янило Ярослав, Васюник Марія, Васюник Іван Аналіз деяких методів розв’язування рівнянь у дробових похідних за часом // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур". – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. 150-152.
 30. П'янило Я. Д., Твардовська С.Р. Методи уточнення дослідження механоелектромагнітних хвильових процесів у пористих середовищах // І Міжнародна ХХ Всеукраїнська наукова конференція Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: тези доповідей (Львів, 7–9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 118-120.
 31. П'янило Я. Д., Твардовська С.Р. Застосування похідних дробових порядків для дослідження хвильових процесів у пористих середовищах за дії зовнішнього електричного поля / Я. Д. П’янило,С. Р. Твардовська // ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»: тези доповідей (Кременчук, 7–9 листопада 2014 р.). – Кременчук, 2014.
 32. П’янило Ярослав, Твардовська Софія, Лопух Назар Використання дробових похідних за часом для дослідження хвильових процесів у пористих тілах // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур". – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. 150-152
 33. Я.Д.П’янило, Г.М. П’янило Основні принципи побудови систем підтримки прийняття рішень // X Інтернет-конференція “Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті” 2014
 34. Твардовська С. Р. Залежність параметрів механоелектромагнітних хвиль від структурних характеристик пористого середовища // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. академіка Я.С. Підстригача: тези доповідей (Львів, 28–30 травня 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iapmm.lviv.ua/chyt2014/theses/Tvardovska.pdf.
 35. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Давидок А.Є. Комп’ютене моделювання випадкових дифузійних потоків в шаруватому тілі за ненульової початкової концентрації домішки // Матеріали 16-ї Міжнар. наук.-техн. конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології». – Київ: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2014. – C. 171-172.
 36. Чернуха О.Ю., Власій О.О. Математичне моделювання процесів гетероди¬фузії двома шляхами у двофазному багатокомпонентному тілі з випадково розташованим прошарком // Матеріали 16-ї Міжнар. наук.-техн. конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології». – Київ: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2014. – C. 174-175.
 37. Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Білущак Ю.І. Комп’ютерне моделювання дифузійних процесів за каскадного розпаду мігруючих речовин // Матеріали ІІІ Наук.-техн. конф. «Обчислювальні методи і системи перетво¬рення інформації». – Львів: ФМІ НАНУ, 2014. С. 59-62.
 38. Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Білущак Ю.І. Математичний опис процесів масопереносу двома шляхами з каскадним розпадом частинок за моделлю невзаємодіючих потоків // Тези доповідей ХІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів». – Кременчук: В-во КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2014. – 2с.
 39. Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., .Дмитрук В.А., Білущак Ю.І. Математичне моделювання конвекції-дифузії розпадної речовини в шарі з періодично розташованими тонкими каналами // Матеріали I міжнар., XХ Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикл. мат. та інформат.», (Львів, 7-9 квітня 2014). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С. 146-147.
 40. Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Давидок А.Є. Математичне моделювання процесів термодифузії розпадної речовини у двофазній шаруватій смузі за рівномірного розподілу фаз // Матеріали ІІІ Наук.-техн. міжнар.конференції «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях». – Харків: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2014. – C. 413-416.
 41. Чернуха О., Гончарук В., Давидок А. Моделювання процесів термоди¬фузії з урахуванням розпаду частинок у випадково неоднорідній шаруватій смузі // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. «Математичні проблем механіки неоднорідних структур». – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. 102-104.