Новини Центру

СТАТТІ

 1. Білущак Ю.І. Моделювання других моментів випадкового поля концентрації в півпросторі з експоненціальним розподілом шаруватих включень // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградсько¬го – 2014. Т. 88, вип. 5. – 8с.
 2. Білущак Ю.І, Гончарук В.Є., Чернуха О.Ю. Математична модель невзаємо-діючих потоків для опису процесів масопереносу двома шляхами за каскад-ного розпаду частинок // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2014. Т. 12. 9с. (фахове видання)
 3. Білущак Ю.І, Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Про підсумовування асимптотичних доданків у розв’язках задач дифузії // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. Вип. 19. С. 11-20 (фахове видання, входить до міжнародної бази даних РИНЦ, ВИНИТИ).
 4. Власій О.О., Чернуха О.Ю. Математичне моделювання гетеродифузійних процесів у шарі з випадковим прошарком // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. Вип. 20. – 11 с. (фахове видання, входить до міжнародної бази даних РИНЦ, ВИНИТИ).
 5. Власій О.О., Чернуха О.Ю. Математичне моделювання процесів гетеро-дифузії у стохастично неоднорідному двофазному багатокомпонентному середовищі // Математичні методи в хімії та біології. – 2014. – Вип. 2. – 20 с. (Івано-Франківськ)
 6. Гончарук В., Чапля Є., Чернуха О., Оведик Я. Процеси гетеродифузії розпадної речовини двома шляхами у середовищах з пастками // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип.18. – C. 73-84. (фахове видання ,входить до міжнародної бази даних РИНЦ, ВИНИТИ).
 7. Грицина О. Вплив нагрівання на приповерхневу неоднорідність електромеханічних полів у діелектриках // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 2014. — Т. 57, № 1. — С. 133-144.
 8. Грицина О. Вплив локального зміщення маси на електромеханічні поля у діелектричному середовищі з циліндричним отвором / O. Грицина // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 20.
 9. Грицина О. Вплив кривини поверхні на приповерхневу неоднорідність електромеханічних полів у тілах циліндричної геометрії / O. Грицина // Зб.: Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / Під заг. ред. І. О. Луковського, Г. С. Кіта, Р. М. Кушніра. — Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2014. – С. 41-43.
 10. Грицина О. Р. Термомеханіка неферомагнітних діелектричних тіл з урахуванням локального зміщення маси: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук: спец. 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла" / O. Р. Грицина. — Львів, 2014. — 40 с.
 11. Давидок А.Є., Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є. Комп’ютерне моделювання взає¬мозв’язних теплових і дифузійних процесів з урахуванням розпаду речовини у випадково неоднорідній шаруватій смузі // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – №4. – 21с. (фахове видання, входить до міжнародних баз даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Research Journal Indexing)
 12. Давидок А.Є. Моделювання і дослідження парного взаємовпливу шаруватих включень на потік маси у випадково неоднорідній смузі за бета-розподілу фаз // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2014. – Вип.13. – 8с. (фахове видання)
 13. Давидок А. Моделювання випадкових потоків маси у двофазній шаруватій смузі за рівномірного розподілу фаз з урахуванням парного взаємовпливу шарів // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип.19. – C. 43-52. (фахове видання, входить до міжнародної бази даних РИНЦ, ВИНИТИ)
 14. Данчак Н., Малачівський П., Оразов Е. Чебишовське наближення степенево-експоненційним виразом з відносною похибкою // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 19. – C. 53-62.
 15. Данчак Н., Малачівський П., Хапко О. Чебишовське наближення розв’язку задачі Коші для лінійного диференціального рівняння // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 18. – C. 91-96.
 16. Дмитрук В.А. Моделювання міграції розпадної речовини в тілах з регулярно розташованими тонкими прошарками у стаціонарному випадку // Моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 72. – С. 150-161. (фахове видання, входить до міжнародної бази даних РИНЦ, ВИНИТИ)
 17. Дмитрук В., Гончарук В., Чернуха О. Комп’ютерне моделювання перерозподілу концентрації розпадних частинок, що дифундують у регулярних структурах // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. Вип. 19. – С. 63-73 (фахове видання, входить до міжнародної бази даних РИНЦ, ВИНИТИ).
 18. Дмитрук В.А., Медведів А.Р. Історія Русів: термінологія, її особливості та переклад // Проблеми української термінології: Зб. наук. праць учасників ХІІІ Міжн.наук.конференції «СловоСвіт 2014». – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 66-71. (100 с). (фахове видання, входить до міжнародної бази даних РИНЦ, ВИНИТИ).
 19. Лопатьєв А., Рибак Л., Виноградський Б., Рибак О. Моделювання інерційних змагальних навантажень на тренажері-симуляторі спортивного автомобіля [Електронний ресурс] / // Спортивна наука України. – 2014. – №3(61). – С. 16–25. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/199/192
 20. Малачівський П. С., Мітін В. Ф., Холевчук В. В., Данчак Н. В., Оразов Е.Б., Соловйов Є. О. Чебишовське наближення термометричної характеристики германієвого мікросенсора // Відбір і обробка інформації. – 2013. – Вип. 39 (115). – C. 76-81.
 21. Нагірний Т.С., Cеник Ю.А., Червінка К.А. Моделювання стаціонарного стану локально неоднорідного електропровідного неферомагнітного термопружного тіла // Фіз.-мат. моделювання та інформ. Технології. – 2014, вип. 19. – С. 127-135.
 22. Нагірний Т.С., Cеник Ю.А. Дослідження структурної та приповерхневої неоднорідностей в електропровідному півпросторі // В: Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Наукові праці. – 2014, Львів, ІППММ. – С. 78-80.
 23. Нагірний Т.С., Червінка К.А. Моделювання геометричної неоднорідності поверхні за локально градієнтного підходу. // В: Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Наукові праці. – 2014, Львів, ІППММ. – С. 80-82.
 24. Я.П’янило, В.Собко Дослідження властивостей спектральних розкладів у базисах ортогональних, квазіортогональних і біортогональних поліномів //Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. Вип. 19. – С. 56-62
 25. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Пабирівський В.В., Білущак Ю.І. Моделювання процесів стаціонарної гетеродифузії розпадної речовини у середовищі з пастками // Моделювання та інформаційні технології. – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – 2013. – Вип. 70. – С. 96-108. (фахове видання)
 26. Яремко З., Петришин Р., Мохняк С., Гончарук В. Де і як навчають запобігати // Надзвичайна ситуація. – 6/2014. – С.46-47.
 27. J.Burak, T.Nahirnyj, K.Tchervinka, Local gradient thermomechanics // Encyclopedia of thermal stresses / ed. R. B. Hetnarski .- Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2014 – P.2794—2801.
 28. Chernukha O.Yu., Dmytruk V.A., Goncharuk V.Ye. Simulation of mass flows of decaying substance in layer with periodically located thin channals // Mathematical Modeling and Computing. – 2014. – Vol.1, № 1. – 2-33. (проходить процедуру реєстрації у Web of Science, Scopus).
 29. Chernukha O.Yu., Dmytruk V.A. Mathematical modeling of the steady-state processes of convective diffusion in regular structures under mixed boundary conditions // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 201, No. 2, August, 2014. – P. 245-261. (фахове видання, входить до міжнародної бази даних SCOPUS). (Translated from Matematychni Metody ta Fizyko-Mekhanichni Polya, Vol. 56, No. 1, pp. 197–210, January-March, 2013.)
 30. N. B. Lopuh and Ya. D. Pyanylo Numerical analysis of models with fractional derivatives for gas filtration in porous mediaJ. //Coupled Syst. Multiscale Dyn. 2, 15-19 (2014)
 31. Nahirnyj T.S., Tchervinka K.A. Mathematical modeling of near-surface non-homogeneity in nanoelements // Mathematical Modeling and Computing. – 2014, Vol.1, No.1.
 32. Y.D.Pyanylo, M.G.Prytula, N.M.Prytula, N.B.Lopukh Models of mass transfer in gas transmission systems//Mathematical Modeling and Computerization. – 2014, Vol.1, No.1.
 33. Tvardovska S. R. Influence of characteristics of porous medium saturated by electrolyte solution to distribute of mechanoelectromagnetic waves under the external electric field. – The Machine magazine. 2014. – No.2, Pp.46–49.