Новини Центру

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Білущак Ю. Комп’ютерне моделювання функції кореляції випадкового поля концентрації в смузі з рівномірним розподілом шаруватих включень // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів». – Рівне : РДГУ НУВГП, 2013. – С.31.
 2. Білущак Ю. І., Давидок А. Є., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання випадкових дифузійних процесів у шаруватих середовищах // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті». – Рівне: МЕГУ ім. С. Дем'янчука, 2013. – C.62-65.
 3. Гера Б.В., Николин О.В. Математичне моделювання умов неідеального теплового контакту в кусково-неоднорідному тілі. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів; Матеріали конференції. Рівне: НУВГП, 2013, С. 57. Рівне (22-23 лютого 2013)
 4. Гера Б., Чернуха О., Білущак Ю. Комп’ютерне моделювання функції кореляції дифузійного поля концентрації у випадково неоднорідному півпросторі з експоненціальним розподілом включень // 11-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Львів: В-во КІНПАТРІ ЛТД , 2013. – С. 31–32.
 5. Гончарук В.Є. Визначальні співвідношення математичної моделі механотермогетеродифузії розпадної речовини // Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ – 2013): Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-16 березня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України, Академія наук вищої школи України, Запорізька обласна державна адміністрація, Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С. 71-73.
 6. Гончарук В.Є., Сторонський Ю.Б., Качан С.І., Олексин А.В. Багатоступеневий радіаційний контроль як важливий фактор захисту населення і територій // «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». Матеріали XII Міжнародної науково-методичної конференції (15-17 травня 2013 р.). Одеса «ВМВ», 2013. – С. 66-69.
 7. Грицина О. Основи термомеханіки неферомагнітних поляризовних тіл із врахуванням тензорного характеру локального зміщення маси
 8. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Мохняк С.М., Крайовський В.Я. Уроки аварійно-відновлювальних робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при вибуху котельні в НУ «Львівська політехніка» // «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». Матеріали XII Міжнародної науково-методичної конференції (15-17 травня 2013 р.). Одеса «ВМВ», 2013. – С. 34-37.
 9. Гончарук В.Є., Дмитрук В.А., Чернуха О.Ю. Комп’ютерне моделювання міграції радіонуклідів у ґрунті з врахуванням тонких каналів швидкого переміщення частинок // Одинадцятий міжнар. симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей (Львів, 15-17 травня 2013р.). – Львів : КІНПАТРІ ЛТД. – 2013. – С. 32-33 (214 c.).
 10. Давидок А.Є., Пабирівський В.В., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Моделювання випадкових дифузійних потоків у двофазній смузі з ймовірним розташу-ванням включень в середині тіла // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». – Кременчук: КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2013 – 2с.
 11. Давидок А., Чернуха О. Математичне моделювання випадкових потоків маси у шаруватій смузі з ймовірним приповерхневим розташуванням включень // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми матема¬тичного моделювання та обчислювальних методів» (22-23 лютого 2013 р., м.Рівне). – Рівне : РДГУ НУВГП, 2013. – С.62.
 12. Дияк І. Дослідження апостеріорного оцінювача похибки скінченно-елементних апроксимацій із використанням методу граничних елементів./ Дияк І., Макар І., Ящук Ю. // Всеукраїнська наукова конференція Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів. Матеріали конференції.-Рівне-2013. –С.67.
 13. Dyyak I. Domain decomposition adaptivity schemes for contact problems of laminated com¬posites./ Dyyak I., S. Matysiak, I. Prokopyshyn, Y. Yashchuk. //Conference Proce¬e¬dings ”VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures.–Augustow, June 3-6, 2013.–P.59-60.
 14. Дияк І. Обґрунтування та застосування скінченно-граничноеле¬ментного оцінювача похибки / І. Дияк, Ю. Ящук // VI Міжнародна наукова конференція ім. акад. І. І. Ляш¬ка «Обчислювальна та прикладна математика». – Київ, 5-6 вересня 2013. – С. 115.
 15. Дмитрук В. А., Гончарук В. Є., Гера Б. В., Білущак Ю. І. Моделювання процесів конвективної дифузії речовин, які розпадаються, в об’єктах періодичної структури // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-тех-нічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». – Кременчук: КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2013 – 2с.
 16. Дмитрук В.А., Гончарук В.Є., Чернуха О.Ю. Комп’ютерне моделювання процесів вологоперенесення в бетонних конструкціях // Матеріали 15-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології» (Київ, 27-31 травня 2013р.). – К.:ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2013. – C. 85-87 (509 c.).
 17. Малачівський П. С., Пізюр Я. В., Данчак Н. В., Оразов Е.Б. Властивості чебишовського наближення степенево-експоненційним виразом // Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В. М. Глушкова. Київ: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2013. – C. 161-162.
 18. Притула Назар Математичне моделювання газодинамічних та фільтраційних процесів на підземних сховищах газу (програмний комплекс). / Назар Притула, Ярослав П’янило, Мирослав Притула // Українсько-російський науковий семінар «Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлені дією полів різної фізичної природи» 12 – 15 вересня. – Львів. - 2012
 19. Математичне моделювання динамічних процесів в газотранспортних системах (програмний комплекс)./ Назар Притула, Ярослав П’янило, Мирослав Притула, Олег Гринів // Українсько-російський науковий семінар «Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлені дією полів різної фізичної природи» 12 – 15 вересня. – Львів. - 2012
 20. Ярослав П’янило Дробові похідні в аналізі нестаціонарного руху газу в газотранспортних системах: задачі та проблеми // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики» 21 - 25 травня 2013 р. С.54-56.
 21. Ярослав П’янило, Марія Васюник. Розв'язування диференціальних рівнянь у дробових похідних в базисі многочленів Лагерра //«Сучасні проблеми механіки та математики» 21 - 25 травня 2013 р. С.56-58.
 22. Ярослав П’янило, Назарій Лопух, Олег Браташ. Визначення параметрів газу при його русі в трубі за заданими вхідними даними //«Сучасні проблеми механіки та математики» 21 - 25 травня 2013 р. С.58-60.
 23. Я.Д. Пянило, Н.Б.Лопух, О.Браташ, Марія Васюник, Іван Васюник. Використання дробових похідних для аналізу нестаціонарного руху газу в трубопроводах та складних пористих середовищах// V Всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу», 19-22 вересня 2013 м. Івано-Франківськ – С. 51-52.
 24. Я.Д.П’янило, В.Г.Собко. Оптимальні квадратурні формули в базисах квазіортоогональних многочленів// V Всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу», 19-22 вересня 2013 м. Івано-Франківськ – С. 60-61.
 25. Я. Г. Савула, О. Стягар, І.Дияк. Числовий розв’язок задач типу Гіркмана для тіл з включенням.//В кн. “Cучасні проблеми механіки та математики”. Том2./ Під заг. редакцією чл.-кора НАН України Р.М. Кушніра та чл.-кора НАН України Б.Й. Пташника.– 2013–р. м.Львів.–Стор. 103.
 26. Savula Ya. Numerical investigation of a stress-strain state for a body with thin inclusion / 2. Dyyak I., Savula Ya., Styahar A. // VI Міжнародна наукова конференція ім. акад. І. І. Ляшка «Обчислювальна та прикладна математика». – Київ, 5-6 вересня 2013. – p. 22-25.
 27. Савула Я. Аналіз чутливості розв’язків задач гетеродифузного масопереносу. / Я. Савула, Г. Щербата // Сучасні проблеми механіки і математики: Збірник наукових праць міжнародної конференції. — Львів, Україна. — 2013. — С. 171-173.
 28. Савула Я. Аналіз чутливості в моделях динаміки популяцій/ Я. Савула, Г. Щербата, М. Щербатий // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2013): Abstracts of XXІ International Conference. — Skhidnytsia, Ukraine. — May 13-17, 2013. — С. 186.
 29. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Білущак Ю.І., Дмитрук В.А. Мате¬матична модель термомеханодифузії з урахуванням розпаду речовини у двофазних багатокомпонентних середовищах // Матеріали конференції «Ма¬тематичне моделювання та математична фізика», присв. 90-річчю від дня народж. В.М.Глушкова (23-27 вересня 2013, Кременчук) – С. 81-82.
 30. Чернуха О.Ю., Гера Б.В., Бiлущак Ю.I. Моделювання функції кореляції дифузійного поля концентрації у випадково неоднорідному тілі // Матеріали IV Всеукраїнської наук.-практич. конференції «Системний аналіз. Інформа¬тика. Управління». – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – С.67-69.
 31. Чернуха О.Ю., Гера Б.В., Бiлущак Ю.I. Двоточкова функцiя кореляцiї випадкового поля концентрацiї в пiвпросторi з ерлангiвським розподiлом шаруватих включень // Матеріали 15-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології». – К.: ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2013. – C. 215-216.
 32. Чернуха О., Гончарук В. Математичне моделювання процесів стаціонарної теплопровідності в тілах стохастиної структури // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів» (22-23 лютого 2013 р., м.Рівне). – Рівне : РДГУ ‑ НУВГП, 2013. – С.155.
 33. Чернуха О., Дмитрук В. Розробка методу побудови точних розв'язків кон-тактно-крайових задач конвективної дифузії у багатофазних тілах періодич¬ної структури // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів» (Рівне, 22-23 лютого 2013р.). – Рівне: РДГУ-НУВГП, 2013. – С. 156.
 34. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Давидок А.Є., Дмитрук В.А. Матаматичне моде¬лювання потоків домішкової речовини у двофазній випадково неоднорідній смузі Матеріали IV міжнар. наук.-практичної конф. «Системний аналіз. Ін¬форматика. Управління (САІУ-2013)», (Запоріжжя, 13-16 березня 2013р.). – Запоріжжя: В-во Класичного приватного університету, 2013. – С. 266-268 (300 с.).
 35. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Давидок А.Є. Моделювання потоків домішки у стохастично неоднорідному тілі з бета-розподілом шаруватих включень // Матеріали 15-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології». – К.: ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2013. – C. 212-213.
 36. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Давидок А.Є. Математичне моделювання потоків маси у випадково неоднорідному шаруватому тілі з бета-розподілом включень // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки та математики»: В 3-х т.– Львів: ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України, 2013. – Т.1. - С.124-126 (250с.).
 37. Chaplya Y.Y., Goncharuk V.Y., Dmytruk V.A., Chernukha O.Y. Simulation of Advective Diffusion in Horizontally Periodical Stratified Structures // Proceedings of VI International Conference “Physics of disordered systems”, (Lviv, October 14-16, 2013). – Львів: В-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 60 (172 с.).
 38. Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyj, Struktury służb utrzymania ruchu. Wskaźniki oceny ich efektywności // W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 65-74 .