Новини Центру

СТАТТІ

 1. Гайвась Б.І., Торський А.Р., Чапля Є.Я. Напружений стан і стійкість форми пористих тіл у процесі сушіння. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології.-2013, №17. – С. 29 – 42.
 2. Гера Б.В., Николин О.В. Математичне моделювання умов неідеального теплового контакту шарів через тонке включення. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів – 2013, вип. . С.
 3. Гера Б.В. Математичне моделювання умов неідеального теплового контакту шарів через тонке включення з джерелами тепла //Фізико-математ. моделювання та інформ.технології – 2013, вип. . с
 4. Гончарук В., Чапля Є., Чернуха О., Оведик Я. Процеси гетеродифузії розпадної речовини двома шляхами у середовищі з пастками // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип.18. – 12с.
 5. Гончарук В.Є. Моделювання міграції розпадної речовини в тілах з каналами швидкого переміщення частинок // Моделювання та інформаційні технології. – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України. – 2013. – Вип. 68. – С. 114-124.
 6. Гончарук В., Качан С., Васійчук В., Мохняк С. Корені безпеки // Охорона праці (наук. виробн журнал). – Київ. № 6 (228), 2013. – С. 56-58.
 7. Гринів О. Математична модель сумісної роботи газосховищ. Постановка задач / Н. Притула, М. Притула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - Львів, - 2012. -№732.-с. 193-197
 8. Гринів О. Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ / Н. Притула, М. Притула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - Львів, - 2012. -№744.- с.243-248
 9. Грицина, О. Визначення поверхневої енергії твердих тіл / О. Грицина // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 17. – C. 43-54.
 10. Грицина О. Напружено-деформований стан та розклинювальний тиск у тонкому пружному шарі ідеального діелектрика / О. Грицина // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 18.
 11. Грицина, О. Основи термомеханіки неферомагнітних поляризовних тіл із врахуванням тензорного характеру локального зміщення маси / О. Грицина // Сучасні проблеми механіки і математики: В 3-х т. / Під заг. ред. Р. М. Кушніра та Б. Й. Пташника. – Львів: Ін-т прикл. проблем мех. і мат. ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2013. – Т. 1. – С. 91-93.
 12. Давидок А. Є. Моделювання стохастичних дифузійних потоків у двофазній багатошаровій смузі з ймовірним розташуванням включень в середині тіла // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип.17. – C. 55-64.
 13. Дияк І.І., Прокопишин І.І., Мартиняк Р.М.Числове дослідження задач про контакт трьох пружних тіл методами декомпозиції області.//Фізико-хімічна механіка матеріалів.–2013, №1.–С.46-55.
 14. Дияк І., Ящук Ю. Скінченно-граничноелементний оцінювач похибки МСЕ для задач теорії пружності.//Вісник Львів. ун- ту. Сер. Прикладна ма¬темат. та інформатика.-2013.-Вип. 19.–С.47-56.
 15. Дыяк И.И., Погранична Х.Р. Огоновский Р.З. Биомеханический анализ осте¬осинтеза в области мыщелкового отростка нижней челюсти.// Совре-менный научный вестник.–№ 30 (169),– 2013. Серия: Медицина. Биологи-ческие на¬уки.–C.92-99.
 16. Жук Л.В., Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І. Проблема радонового ризику в екології // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наукових праць / М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору - К., 2013. – Вип. 12. – С. 43-50.
 17. Малачівський П., Пізюр Я., Оразов Е. Рівномірне наближення експоненційно-степеневим виразом // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2013. – Т. 3. – С. 38-40.
 18. Малачивский П. С., Пизюр Я. В., Данчак Н. В., Орáзов Э. Б. Чебышевское приближение экспоненциально-степенным выражением // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – T. 49. – № 6 – С. 87-92. (Входить до міжн. баз даних).
 19. М. Притула Розрахунок режимів роботи Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу (програмний комплекс) / Н. Притула, М. Притула, Р. Шимко, С. Гладун // Нафтова і газова промисловість. - Київ
 20. Я. П’янило , Г.П’янило,І. Вовчик Вплив параметрів судини на процес усталеного руху крові // Математичні методи в хімії і біології – 2013. Том 1 №2. – С. 94-98.
 21. Я.Д. П’янило, В.Г. Собко Побудова та дослідження біортогональних поліномів на базі многочленів чебишева . – Прикл. проблеми мех.. і мат. – 2013. Вип. 11. С. 181-189.
 22. Ярослав П’янило, Марія Васюник, Іван Васюник Використання многочленів Лагерра до спектрального методу розв'язування рівнянь у дробових похідних за часом // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип.17. – С. 163-167
 23. Я. Д. П’янило, П. Г. Вавричук Дифузія газів у пористих середовищах із урахуванням конвективної складової // Нафтова і газова промисловість. – 2013. – Вип.4. – С. 50-56.
 24. Ярослав П’янило, Марія Васюник, Іван Васюник Дослідження спектрального методу розв’язування рівнянь у дробових похідних за часом в базисі многочленів Лагерра // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип.18. – С.
 25. Савула Я. Аналіз методом скінченних елементів початково-крайових задач гетеро дифузії / Савула Я., Торський А.,Федак М. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2013, Вип.17
 26. Савула Я. Комп’ютерне моделювання процесу переносу ліків у живих тканинах / Савула Я.,Турчин Ю., Кіт Н. // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. В.19. 2013. С.90 – 98.
 27. Савула Я. Модифікований метод залишково-вільних бульбашок для розв’язування задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле / Кухарський В.,Савула Я., Кривень І. // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. В.20. 2013. С.85 – 94.
 28. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І. Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень // Системні дослідження та інформаційні технології. 2013. № 3. С. 89–103.
 29. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є., Пабирівський В. В., Білу-щак Ю. І. Моделювання процесів стаціонарної гетеродифузії розпадної речовини у середовищі з пастками // Моделювання та інформаційні техно-логії. – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – 2013. – Вип. – 13с.
 30. Чернуха О., Дмитрук В. Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії в регулярних структурах зі змішаними крайовими умо¬вами // Математичні методи і фізико-механічні поля. 2013 Т. 56, № 1. – С. 197-210 (SCOPUS).
 31. Чернуха О.Ю. Моделювання процесів термодифузії у випадково неоднорід¬ній шаруватій смузі // Моделювання та інформаційні технології. – 2013. Вип.67. С.111-122. (фахове видання)
 32. Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Давидок А.Є. Моделювання дифузійного пото¬ку у смузі з ймовірним приповерхневим розташуванням шаруватих вклю¬чень // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. Вип.65. С.145-156. (фахове видання)
 33. Чернуха О.Ю., Давидок А.Є. Моделювання потоків маси у двофазній шарува¬тій смузі з ймовірною приповерхневою неоднорідністю за нульової початко¬вої умови // Волинський математичний вісник. Серія Прикладна математика. – 2013. Вип.10 (19). С.38-48.
 34. Чернуха О.Ю., Давидок А.Є. Моделювання дифузійних потоків у двофазній багатошаровій випадково неоднорідній смузі за рівномірного розподілу фаз // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2013. – Вип.11. – 9с. (фахове видання)
 35. Bubela T., Stolyarchuk P., Malachivskyy P., Basalkevych O. Signal Simulation Electric Systems of Admittance Monitoring // Sensors & Transducers Journal. – 2013. – Vol. 155. – Issue 8.– Pp. 294-299.
 36. Dyyak, I. Prokopyshyn, R. Martynyak, I. Prokopyshyn. Penalty Robin-Robin Do¬main Decom¬position Schemes for Contact Problems of Nonlinear Elasticity.// Domain Decomposition Methods in Science and Engineering. Ed. R.Bank, M.Holst, O.Windlund, J. Xu.–2013.–P.647-654.
 37. Taras Nahirnyj, Kostiantyn Tchervinka, Structural inhomogeneity and size effects in thermoelastic solids, Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics, 2013, Volume 1, Number 2, pp. 216-223.
 38. Chaplya Y., Chernukha O., Dmytruk V. Advective-diffusive mass transfer in binary regular structures in the steady-state regime // Applied Mathematical Modelling. – 2013. V.37. P. 6191-6211 (Thomson Reuters).
 39. Чекурін В. Ф., Притула М. Г., Химко О. М. Структура та функції інтегрованого програмно-технічного комплексу для автоматизації управління газотранспортною системою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Автоматика, вимірювання та керування . - 2013. - № 774. - С. 51-60.
 40. Чекурін В., Притула М., Химко О. Математична модель структури газотранспортної системи// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології . - 2013. - № 771. - С. 187-196.
 41. Чекурін В., Притула М., Химко О. Моделювання архітектури та функціональності програмно-технічного комплексу для автоматизації управління магістральними газопроводами// Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2013, №18,- С. 209-218.